Beregning af udtagningsmoms for private solcelleanlæg

Landsskatteretten har fastslået, at der skal betales almindelig moms for den elektricitet, som lagres på nettet. Ved beregning af udtagningsmoms for eget forbrug, skal fremstillingsprisen opgøres ud fra anlægget faktiske levetid.

Solceller og udtagningsmoms

Virksomheder skal betale såkaldt udtagningsmoms, når en vare, et aktiv eller en ydelse, der er indkøbt med momsfradrag, også anvendes privat af enten ejeren eller af medarbejderne. Udtagningsmomsen har altså karakter af en form for privat andel af købsmomsen og beregnes af enten indkøbsprisen eller fremstillingsprisen. Der skal ikke beregnes udtagningsmoms for privat brug af reklameartikler og heller ikke for de aktiver, hvorpå der hviler en momsreguleringsforpligtelse.

To afgørelser om solcelleanlæg

SKAT har for nylig offentliggjort to kendelser fra Landsskatteretten om den momsmæssige behandling af private solcelleanlæg, dels i forhold til elektricitet, der lagres på nettet, dels i forhold til den elektricitet, som bruges privat.

I begge sager var ejeren tilmeldt nettoafregning på årsbasis. Det betyder, at ejeren om vinteren kan benytte den strøm, som anlægget har produceret om sommeren. I den ene sag var der tale om et solcelleanlæg med nettounderskud, mens der i den anden sag var tale om et anlæg med nettooverskud.

Den momsmæssige problemstilling i sagerne var 2-leddet. For det første skulle der tages stilling til, om der skulle beregnes udtagningsmoms ikke bare af den del af elproduktionen, som blev brugt privat, men også for den lagrede elektricitet. Dernæst skulle det afgøres, hvorledes udtagningsmomsen konkret skulle beregnes.

Lagring sidestillet med salg

I forhold til det første spørgsmål fastslog Landsskatteretten, at der ikke skal beregnes udtagningsmoms, men derimod almindelig moms af den lagrede elektricitet. Det skete med den begrundelse, at elselskabet ved lagringen får en ejers adgang til at råde over elektriciteten mod at lade producenten forbruge en tilsvarende mængde uden betaling på et senere tidspunkt. Der er altså tale om en byttehandel. Afgørelsen er på dette punkt ikke overraskende, da den er i overensstemmelse med en kendelse fra sidste år.

Beregning af udtagningsmomsen

Med hensyn til beregningen af udtagningsmomsen af det private forbrug gjorde SKAT gældende, at denne skal foretages med udgangspunkt i en fast 5-årig afskrivning af solcelleanlægget. Heri var Landsskatteretten imidlertid ikke enig.

Landsskatteretten fastslog, at momsloven ikke indeholder tilstrækkelig hjemmel til i alle tilfælde at anvende en afskrivningsperiode på 5 år svarende til den, der gælder for regulering af fradrag for driftsmidler. Der skal således tages udgangspunkt i den faktiske leve- og brugstid for solcelleanlægget, hvilket det blev overladt til SKAT at skønne over.

Det bredere perspektiv ved afgørelserne

Landsskatterettens meget klare afgørelse om, at fremstillingsprisen skal beregnes med udgangspunkt i anlæggets faktiske leve- og brugstid, må efter vores opfattelse også få betydning i forhold til andre anlæg, herunder ikke mindst husstandsvindmøller, hvor ejerne skal beregne udtagningsmoms af den del af elproduktionen, som de selv bruger.

Også i forhold til andre varer m.v., der fremstilles i en virksomhed og dernæst udtages til privat brug, må udtagningsmomsen skulle beregnes efter samme principper.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.