Afgift på overskudsvarme

Det giver god mening, når virksomheder, der producerer overskudsvarme, genanvender denne i eget regi eller afsætter den til fjernvarmenettet. I nogle tilfælde betyder det dog, at der skal betales overskudsvarmeafgift.

Overskudsvarmeafgiften er indført for ikke at give virksomhederne et incitament til at producere overskudsvarme til brug for rumvarme eller videresalg og skal ses i sammenhæng med de øvrige energiafgiftsregler, hvorefter energi anvendt til procesformål er helt eller delvist fritaget for afgift.

Overskudsvarmeafgiften udgør i 2017 i de fleste tilfælde 50,70 kr./GJ, men afhænger dog af, hvordan varmen opstår. Afgiften betales i praksis ved, at virksomhedernes adgang til afgiftsgodtgørelse nedsættes med afgiften.

Afgiften pålægges som udgangspunkt overskudsvarme, der anvendes til rumvarme, til frembringelse af varmt vand eller som afsættes til fjernvarmenettet. Overskudsvarme, der anvendes til produktionsformål, er fritaget for afgift.

Genanvendelse til rumvarme mv. 

Der skal kun betales afgift, hvis genanvendelsen sker via særlige installationer. Som eksempel på en afgiftspligtig udnyttelse af overskudsvarme kan nævnes tilfælde, hvor en virksomhed med et stort køleanlæg via en rørføring leder overskudsvarmen fra dette anlæg til en butik og/eller et kontor til brug for opvarmning her.

Når det gælder overskudsvarme, der anvendes til rumvarme, skal der alene betales afgift for vinterhalvåret. Nyttiggøres overskudsvarmen ved hjælp af en varmepumpe, gælder der særlige regler for opgørelsen af afgiften.

Genanvendelse til fjernvarme

Hvis overskudsvarmen sælges til et fjernvarmeværk – hvilket nogle virksomheder gør for at undgå krav fra fx miljømyndighederne om at nedkøle produktionsprocessen - vil der skulle betales afgift for hele året. Afgiften kan dog ikke overstige 33 % af den pris, som forsyningsselskabet betaler for varmen.

Det er lidt uklart, hvad der gælder, hvis overskudsvarmen overlades gratis – altså helt uden vederlag – til forsyningsselskabet. Tidligere har SKAT gjort gældende, at der i sådanne tilfælde skulle betales afgift med 33 % af udgiften til anlæg til distributionen af overskudsvarmen. I en nylig afgørelse har Skatterådet dog fastslået, at et kommende stort datacenter ikke skal betale afgift af overskudsvarme, der foræres til fjernvarmenettet. Der blev ved afgørelsen lagt særlig vægt på, at datacentret ingen fortjeneste havde ved leveringen.

Som følge af den nye afgørelse anbefaler vi indtil videre, at der i tilfælde af planer om indgåelse af tilsvarende aftaler indhentes bindende svar hos SKAT om de afgiftsmæssige konsekvenser herved.

Genanvendelse til procesformål

Overskudsvarme, der genanvendes til andre processer eller til anden produktion i virksomheden, er fritaget for afgift.

Som eksempel herpå kan nævnes et mejeri, som anvender energi til opvarmning af et såkaldt mælkepasteur, som efterfølgende køles ned igen. Herved opstår der overskudsvarme, som anvendes til opvarmning af den voks, der anvendes til emballering af oste. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.