Regnskabsmæssig behandling af egne aktier

Regnskabsmæssig behandling af egne aktier

Et selskabs beholdning af egne aktier (kapitalandele) skal indregnes som en del af egenkapitalen og kan ikke medtages i balancen som et omsætningsaktiv eller som et finansielt anlægsaktiv. Indregningen sker over de frie reserver på egenkapitalen. Det gælder både ved køb og ved salg samt i forhold til udbytte af egne aktier.

Køb af egne aktier
Købesummen for egne aktier skal fragå i de frie reserver. Den nominelle kapital er uændret, da aktierne ikke er annulleret.

Omkostninger, der knytter sig til købet, skal ligeledes medtages på de frie reserver og må ikke indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen.

Udbytte af egne aktier
I regnskabet for det år, for hvilket der stilles forslag om udlodning af udbytte, skal det samlede udbytte – altså inklusive den del, som kan henføres til selskabets egne aktier – som sædvanligt anføres på en særskilt linje under egenkapitalen og som en særskilt linje under resultatdisponeringen.

I det efterfølgende år – året hvor udbyttet vedtages og udbetales eller godskrives – flyttes den del af udbyttet, som kan henføres til egne aktier fra ”Forslag til udbytte” til ”Overført overskud” ved hjælp af en særskilt linje i egenkapitalopgørelsen. Det kan fx ske med teksten ”Udbytte af egne kapitalandele”.

Selvom udbytte af egne aktier ikke er skattepligtigt, skal det alligevel indberettes til SKAT via TastSelv Erhverv.

Salg af egne aktier
Salgssummen indregnes direkte på de frie reserver med fradrag af eventuelle handelsomkostninger.

Eventuelle gevinster eller tab ved handel med egne aktier skal ikke i resultatopgørelsen. Transaktionen foregår alene over de frie reserver i egenkapitalen.

Oplysning og præsentation
Selskaber, der har en beholdning af egne aktier, skal i årsregnskabet give følgende oplysninger i en note:

  • Antal og pålydende værdi med angivelse af, hvor stor en procentdel af den samlede selskabskapital, som beholdningen udgør.
  • Oplysninger om årets køb og/eller salg af egne aktier. Både overdragelsessum, antal og pålydende værdi samt procentuel andel af den samlede selskabskapital skal oplyses.
  • Årsagen til at der i regnskabsåret er købt egne aktier.

Efter den nye årsregnskabslov flyttes disse oplysningskrav fra noterne til ledelsesberetningen.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.