Præsentation af sambeskatning i årsregnskabet

Præsentation af sambeskatning i årsregnskabet

I en sambeskatning er det administrationsselskabet – typisk moderselskabet – der afregner den samlede skat af sambeskatningsindkomsten overfor SKAT. Det er ligeledes administrationsselskabet, der modtager eventuel overskydende skat.

Fordelingen af den samlede skat mellem de af sambeskatningen omfattede selskaber sker normalt således, at de datterselskaber, der har overskud, afregner skatten heraf til administrationsselskabet. De selskaber, der har underskud, modtager til gengæld et beløb fra administrationsselskabet svarende til skatteværdien af det anvendte underskud (den fulde fordelingsmetode). Tidspunkterne for afregning mellem de koncernforbundne selskaber kan fastlægges i en sambeskatningsaftale mellem parterne.

Administrationsselskabet

I administrationsselskabet indregnes restskatten/den overskydende skat af sambeskatningsindkomsten som en kortfristet gældsforpligtelse eller et tilgodehavende i balancen.

Den del af den samlede skat, der vedrører datterselskaberne, optages i balancen som et tilgodehavende og/eller skyldigt sambeskatningsbidrag. Der skal foretages en bruttovisning. Hvis ét datterselskab har overskud, mens et andet har underskud, skal der både medtages et tilgodehavende og et skyldigt sambeskatningsbidrag i balancen.

I administrationsselskabet afsættes hele skatten (100 %) fra et datterselskab uanset ejerandelen i det. Moderselskabet hæfter nemlig for den fulde skat. Datterselskabet hæfter derimod kun med en til ejerandelen svarende andel for skatten i de øvrige selskaber omfattet af sambeskatningen.

Datterselskabet

I datterselskabet afsættes skatten af selskabets skattepligtige indkomst på helt normal vis som skyldig (eller tilgodehavende) selskabsskat i balancen. Den skyldige selskabsskat bør ikke posteres på mellemregningskontoen, da der reelt er tale om en skatteforpligtelse. Det sikrer samtidig, at der er sammenhæng mellem skattenoten i regnskabet og den skyldige skat.

På det tidspunkt, hvor der sker afregning af skat mellem de sambeskattede selskaber, kan denne ske via mellemregningskonti.

Noteoplysning

Den solidariske hæftelse i en sambeskatning mellem de koncernforbundne selskaber betyder, at der skal oplyses om hæftelsen i en note under eventualforpligtelser. Oplysningen skal som udgangspunkt ske med beløbsangivelse.

I visse tilfælde kan det for dattervirksomheder være vanskeligt at give sådanne beløbsmæssige oplysninger. Fx fordi datterselskabet aflægger regnskab før færdiggørelsen af administrationsselskabets årsregnskab. I så fald kan der efter vores opfattelse i datterselskabets regnskab henvises til administrationsselskabets årsregnskab for oplysning om den samlede skatteforpligtelse.

Et selskab hæfter kun for de øvrige selskabers skatter, så længe det er med i sambeskatningen. Hæftelsen bortfalder således normalt ved udtræden af denne.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.