Entreprisekontrakter og produktionsmetoden i årsregnskabet

Entreprisekontrakter og produktionsmetoden i årsregnskabet

En grundlæggende forudsætning for indregning af indtægter i årsregnskabet er, at virksomheden i al væsentlighed har leveret den aftalte ydelse til kunden, således at der er sket risikoovergang.

Ved salgsmetoden indregnes indtægten på faktureringstidspunktet, der ofte er lig med leveringstidspunktet. Ved produktionsmetoden indregnes indtægten i takt med produktionen. Det betyder, at der løbende indtægtsføres en aconto-avance på de igangværende arbejder.

Indregning af entreprisekontrakter efter produktionsmetoden er et krav til klasse C- og D-virksomheder, hvis de nedenfor omtalte betingelser er opfyldt. Virksomheder i klasse B kan under samme forudsætning vælge at bruge produktionsmetoden, og de kan i nogle tilfælde været tvunget til at gøre det af hensyn til kravet om et retvisende billede.

Betingelser for anvendelse af produktionsmetoden
Indregning af entreprisekontrakter efter produktionsmetoden stiller krav om vurdering af hver enkelt kontrakt. Tre betingelser skal være opfyldt, for at produktionsmetoden kan anvendes som indtægtskriterium:

  1. Der skal være tale om en individuelt forhandlet entreprisekontrakt.
  2. Kontrakten skal omhandle anlæg, opførelse eller bygning af et eller flere aktiver.
  3. Indtægten skal kunne måles pålideligt.

Det forhold, at der skal være tale om en individuelt forhandlet kontrakt betyder i forhold til byggerier, at køber skal have afgørende indflydelse på byggeriets udformning, herunder design, indretning og valg af materialer, ligesom køber skal have ret til at ændre i planerne for byggeriet. Endvidere skal køber have ret til at indstille byggeriet og ret til at lade en anden entreprenør færdiggøre dette.

Produktionsmetoden kan således ikke anvendes ved standardbyggeri, hvis køber fx kun har indflydelse på farven på væggene samt på valg af fliser og køkkeninventar og altså ikke har mulighed for at tilpasse indretningen af ejendommen. Sagt med andre ord så skal køber have væsentlig indflydelse på udformningen af aktivet, for at produktionsmetoden kan anvendes.

Opfyldes kriterierne ikke, skal indtægten først indregnes på tidspunktet for risikoovergang til køber. I perioden frem til dette tidspunkt indregnes omkostningerne til fremstillingen som varelager.

Eksempler
Produktionsmetoden kan anvendes af byggefirmaer, der fx opfører et parcelhus eller en domicilejendom, og hvor bygherren selv har erhvervet grunden og måske leverer detailbeskrivelser og tegninger og under alle omstændigheder har afgørende indflydelse på alle dele af byggeriets udformning.

Derimod kan produktionsmetoden ikke anvendes i forhold til byggerier (lejligheder, rækkehuse og typehuse/parcelhuse), hvor køberen præsenteres for et færdigt ejendomsprojekt og kun har begrænset mulighed for at ændre i udformningen af mindre dele af byggeriet, fx på gulvbelægning eller antal badeværelser.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.