De nye regnskabsregler for immaterielle anlægsaktiver

De nye regnskabsregler for immaterielle anlægsaktiver

For virksomheder i regnskabsklasse B og C kan de væsentligste ændringer i reglerne for den regnskabsmæssige behandling af immaterielle anlægsaktiver i korte træk beskrives således:

Afskrivningsperioden

  • Denne skal også efter de nye regler fastsættes til den forventede brugstid, men den tidligere regel om en maksimal afskrivningsperiode på 20 år er ophævet. Der gælder altså ikke længere nogen formel overgrænse for brugstiden. I første omgang vil vi dog næppe se mange eksempler på brugstider over 20 år.
  • Hvis brugstiden for goodwill eller for udviklingsomkostninger ikke kan skønnes pålideligt, skal den for disse aktiver – og kun disse – fastsættes til 10 år. I praksis vil der nok sjældent blive gjort brug af denne regel, da det formentlig kun vil være i få tilfælde, at virksomhederne ikke mener at kunne skønne brugstiden nogenlunde pålideligt.
  • I beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis er der nu pligt til at begrunde afskrivningsperioden for goodwill uanset dennes længde. Til gengæld er den tidligere regel om en begrundelse for en brugstid over 5 år for alle immaterielle anlægsaktiver ophævet.

Egenfremstillede immaterielle anlægsaktiver

  • Virksomheder, der aktiverer udviklingsomkostninger, skal nu etablere en bunden reserve under egenkapitalen svarende til det aktiverede beløb. Den bundne reserve skal løbende reduceres med afskrivninger.
  • Det er nu frivilligt at medregne IPO i kostprisen. Det var tidligere et krav for virksomheder i regnskabsklasse C.
  • Samme virksomheder skal i noterne oplyse om de forudsætninger, der ligger til grund for aktiveringen. Altså for den foretagne indregning og måling af udviklingsprojektet. Det kan fx ske ved at beskrive den forventede fremdrift i projekterne og/eller det forventede marked for det udviklede produkt mv.
  • For klasse B- og mellemstore C-virksomheder er det frivilligt at aktivere værdien af egenfremstillede udviklingsprojekter. Store klasse C-virksomheder er pligtige til at gøre det.

Opskrivning til dagsværdi

  • Immaterielle anlægsaktiver, der handles på et aktivt marked – fx CO2- og fiskekvoter – kan nu opskrives til dagsværdi. Sker dette, skal et beløb svarende til opskrivningen (med fradrag af eventuel udskudt skat) bindes på egenkapitalen som en opskrivningsreserve.
  • Hvis virksomheden vælger at opskrive til dagsværdi, skal der i en note gives oplysning om den regnskabsmæssige værdi, som aktivet ville have haft, hvis opskrivningen ikke havde været foretaget.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.