Ændring af anvendt regnskabspraksis

Ændring af anvendt regnskabspraksis

I mange virksomheder vil den næste regnskabsaflæggelse være mere tidskrævende end ellers, fordi den skal ske efter den nye årsregnskabslov. Hos mange selskaber vil den hidtil anvendte regnskabspraksis således skulle ændres. Enten fordi den nye årsregnskabslov tvinger selskabet til at gøre det, eller fordi den nye lov giver selskabet mulighed for at vælge en anden og mere fordelagtigt praksis på bestemte områder.

Nedenfor sætter vi fokus på, hvordan sådanne ændringer skal indregnes og præsenteres i regnskabet samt på, hvor og hvordan ændringen skal omtales.

Typiske eksempler
Blandt de praksisændringer, som givetvis kommer på tale hos mange selskaber, kan nævnes:

  • Udbytte: Ændring fra indregning under gæld til indregning under egenkapitalen, jf. vores artikel i Depechen 2016, nr. 4. Ændringen er tvungen.
  • Unoterede kapitalandele: Ændring fra dagsværdi til kostpris, jf. vores omtale i Depechen 2016, nr. 5. Ændringen er frivillig.
  • Investeringsejendomme: Ændring af ejendommens værdi fra kostpris til dagsværdi (frivillig) samt ændring fra dagsværdi til amortiseret kostpris for gæld i ejendommen (tvungen). Se eventuelt nærmere om ændringerne i vores artikel i Depechen 2015, 24.

Regnskabsmæssig behandling af praksisændringer
Alle poster, der berøres af en ændring af regnskabspraksis, skal som udgangspunkt korrigeres i overensstemmelse med den nye praksis. Ikke blot i tallene for det pågældende regnskabsår, men også i sammenligningstallene i både resultatopgørelse, balance og noter. Sammenligningstallene dog kun, hvis der er krav herom. Der findes poster, hvor ændring af sammenligningstallene under bestemte forudsætninger kan undlades.

Den akkumulerede virkning af praksisændringen skal indregnes direkte på egenkapitalen primo. På den måde bliver årsregnskabet præsenteret, som om den nye praksis altid har været anvendt. Det er i denne forbindelse vigtigt at være opmærksom på den betydning, som praksisændringen kan have på udskudt skat.

Beskrivelse af ændringerne under anvendt regnskabspraksis
Enhver ændring i anvendt regnskabspraksis skal beskrives i indledningen til afsnittet om anvendt regnskabspraksis i årsregnskabet. Det gælder også, selvom ændringen er påtvunget som følge af den nye årsregnskabslov.

Beskrivelsen skal i første række omfatte arten og begrundelsen for ændringen. Dernæst skal det oplyses, om sammenligningstallene er tilpasset. Og endelig skal den beløbsmæssige betydning for aktiver og passiver, den finansielle stilling og for resultatet også oplyses.

Oplysning i ledelsesberetningen
Hvis de foretagne ændringer af regnskabspraksis har væsentlig betydning for årsregnskabet, skal der også gives oplysning om ændringerne i ledelsesberetningen.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.