Regnskabsmæssig behandling af domicilejendomme

Regnskabsmæssig behandling af domicilejendomme

I Depechen 2015, nr. 24, omtalte vi de væsentligt ændrede regler i den nye årsregnskabslov for den regnskabsmæssige behandling af udlejningsejendomme (investeringsejendomme) og den gæld, der er knyttet til sådanne. Reglerne betyder, at disse ejendomme nu i flere tilfælde end tidligere kan optages til dagsværdi, og således at den løbende regulering sker over resultatopgørelsen.

Også øvrige materielle anlægsaktiver kan opskrives til dagsværdi, men dette skal i givet fald ske over egenkapitalen, og det er ikke nogen nyhed. Sådan var det også efter den gamle lov. Opskrivningen må ikke føres over resultatopgørelsen.

Muligheden gælder som nævnt for alle materielle anlægsaktiver, men vil i praksis nok mest være interessant for domicilejendomme og større driftsmidler. Ved domicilejendomme forstås ejendomme, som anvendes i virksomheden til administration, produktion og/eller som lager i forbindelse med handel med varer eller tjenesteydelser.

Opskrivningsreserven formindskes med afskrivninger
En opskrivning betyder, at der fremkommer et forøget afskrivningsgrundlag. Det medfører forøgede afskrivninger i resultatopgørelsen, hvilket isoleret set nedsætter udbyttemulighederne. Til modvirkning heraf er der indsat en ny bestemmelse, hvorefter opskrivningsreserven skal reduceres med den del af årets afskrivning, der kan henføres til opskrivningsbeløbet.

Reduktionen af den bundne reserve for opskrivninger sker ved at overføre reduktionsbeløbet fra opskrivningsreserven til den frie reserve ”overført overskud”. Overførslen sker således ikke over resultatopgørelsen.

Ikke krav om tilpasning af sammenligningstal
Selvom overgang til dagsværdi er en ændring af regnskabspraksis, er det efter de nye regler ikke et krav, at der sker tilpasning af sammenligningstal i denne situation.

Noteoplysninger
Foretages der opskrivninger på anlægsaktiver, skal der i en note gives oplysning om den værdi, som aktivet ville have haft på balancedagen, såfremt der ikke var foretaget opskrivning. Det vil sige oplysning om den bogførte værdi med fradrag af akkumulerede afskrivninger, såfremt der ikke var foretaget opskrivning. Det er også en nyhed.

Herudover er der krav om en note, hvor posten ”reserve for opskrivninger” under egenkapitalen skal specificeres. Der skal i denne oplyses om primo- og ultimosaldoen på reserven samt de bevægelser, der har været i løbet af året på reserven. Såfremt der udarbejdes en egenkapitalopgørelse, kan oplysningerne i stedet gives i denne.

Revurdering af restværdi
Som en sidste nyhed er det fremover et krav, at der løbende sker en revurdering af restværdien – og af afskrivningsperioden - af domicilejendomme og andre anlægsaktiver, der opskrives til dagsværdi, såfremt der er indikationer på, at restværdien har ændret sig væsentligt.

Ved revurderingen må der tages højde for forhold, der er kendte på balancedagen, men ikke til forventninger til fremtidige prisstigninger.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.