Selskabs udlejning af bil til hovedaktionær

Selskabs udlejning af bil til hovedaktionær

Et selskab, der udlejer en bil – eller andre aktiver – på markedsvilkår, vil i momsmæssig henseende normalt blive anset for at drive økonomisk virksomhed med den konsekvens, at selskabet har fradrag for sin købsmoms.

Højesteret har imidlertid fastslået, at dette ikke altid er tilfældet.

Den konkrete sag handlede om et selskab, der drev virksomhed med rådgivning til større virksomheder, der anvender dampkedler, og selskabet solgte også brugte kedler og kedelanlæg samt reservedele m.v. Selskabet havde hjemsted på hovedaktionærens landbrugsejendom, hvorfra han i privat regi drev kvægavl og jordbrug.

Tilbage i 2005 leasede selskabet en firehjulstrækker af mærket Honda CR-V. Bilen blev indregistreret på gule plader, men var ikke udstyret med fastmonterede hylder/reoler eller lignende i varerummet.

Bilen blev dels anvendt i den af selskabet drevne virksomhed, men også i den privatdrevne landbrugsvirksomhed. For sidstnævnte brug fakturerede selskabet hovedaktionæren med et beløb på godt 7 kr. pr. kilometer. Samme pris som selskabet anvendte ved fakturering af kørsel for andre kunder.

SKAT gjorde gældende, at hovedaktionæren skulle beskattes af fri bil, og at selskabet skulle betale privatbenyttelsesafgift og kun havde fradrag for 1/3 af momsen af leasingafgiften, idet bilen havde været anvendt privat.

Dette blev tiltrådt af Højesteret med den begrundelse, at selskabet ikke beskæftigede sig med udlejning af biler, ligesom det måtte lægges til grund, at selskabet kun havde ladet hovedaktionæren bruge bilen i sin landbrugsvirksomhed på grund af hans stilling i selskabet.

Kommentar

Dommen er et udmærket eksempel på, at de skatte- og momsmæssige konsekvenser af en given problemstilling næsten altid afgøres ud fra en samlet vurdering af de faktiske forhold. Momsmæssigt er dommen særligt interessant, fordi udlejning på markedsvilkår ellers altid anses for en økonomisk aktivitet, der berettiger til fuldt momsfradrag.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.