Hvornår skal betingede bonusser beskattes?

Hvornår skal betingede bonusser beskattes?

Den konkrete sag handlede om et børsnoteret selskab, der havde etableret et incitamentsprogram, hvorefter medarbejderne kunne vælge at anvende en del af deres løn (efter skat) til at købe aktier i selskabet.

Til de medarbejdere, der tilsluttede sig programmet, gav virksomheden et årligt skattepligtigt tilskud på op til 1.500 kr. til brug for købet af aktierne, men ellers var dette ikke forbundet med nogen umiddelbar fordel for medarbejderne, idet købet af aktierne skete til markedskurs.

Fordelen ved at deltage opstod først senere, idet programmet indeholdt en bestemmelse om, at medarbejderne 2 år efter købet af aktierne ville modtage 1 bonusaktie (gratisaktie) for hver 4 aktier, som de havde startet med at købe.

Tildelingen af bonusaktierne var imidlertid betinget af, at medarbejderne fortsat var ansat i selskabet på det tidspunkt, hvor bonusaktierne blev uddelt, og at medarbejderen på samme tidspunkt fortsat ejede de først købte aktier.

Skatterådet fastslog i sin afgørelse – som du kan læse her – at medarbejderne efter en konkret vurdering først skulle beskattes af værdien af bonusaktierne på tildelingstidspunktet. Altså på det tidspunkt, hvor det kunne konstateres, om medarbejderne opfyldte betingelserne.

Kommentar

En betingelse om at medarbejderen skal være ansat på tildelingstidspunktet er ikke i sig selv tilstrækkelig til at udskyde beskatningen til dette tidspunkt. Perioden mellem optjening og tildeling skal efter praksis også have en vis længde. Desværre kan ingen sige, hvor lang den præcis skal være.

Kravet skyldes, at beskatningstidspunktet kun udskydes, hvis der hersker reel usikkerhed om, hvorvidt betingelsen vil blive opfyldt. SKAT tillægger det i denne forbindelse negativ betydning, hvis den ansatte selv kan bestemme, om betingelserne opfyldes.

Det var tidligere antaget, at SKAT opererede med en tommelfingerregel, hvorefter perioden skulle være på mindst 3 år, men allerede sidste år afkræftede SKAT, at der fandtes en sådan 3-års-regel.

I den ovenfor omtalte sag kunne perioden være på enten 2 år og 1 måned eller 2 år og 4 måneder afhængig af, hvornår medarbejderne købte deres aktier. Dette fandt SKAT altså i orden.

Afgørelsen efterlader selvsagt et spørgsmål om, hvor langt ned i tid SKAT vil være villige til at gå. Det spørgsmål kan kun SKAT besvare.

Det er vores fornemmelse, at SKAT næppe vil godkende ordninger, hvor perioden er meget under 2 år. Selvom det måske kan være svært at forstå, at SKAT overhovedet stiller krav til længden af perioden, er problemet dog i praksis nok til at overse. Der er således næppe mange virksomheder, som kan tænkes at ville etablere bonusordninger af denne art, uden at der vil være mindst 2 år mellem optjening og tildeling.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.