Dyrt at glemme momsreguleringsforpligtelsen

Dyrt at glemme momsreguleringsforpligtelsen

Sagen handlede om et selskab, der i slutningen af 2007 etablerede virksomhed med drift af et fitnesscenter og i den forbindelse indkøbte maskiner, vægte, cykler m.v. Alt udstyret blev i 2010 solgt til et leasingselskab ved en sale-and-lease-back-aftale, men allerede året efter blev det købt tilbage igen for et samlet beløb på 2,9 mio. kr. plus moms 725.000 kr., som der blev taget momsfradrag for.

Kort efter tilbagekøbet blev hele virksomheden solgt. Den samlede købesum blev herved ansat til 5,1 mio. kr., hvoraf de 2,0 mio. kr. blev henført til maskiner og inventar. Da der var tale om en virksomhedsoverdragelse, blev købesummen opgjort uden tillæg af moms.

Overdragelsesaftalen rummede ingen bestemmelse om overdragelse af momsreguleringsforpligtelsen, og SKAT modtog ikke nogen erklæring herom.

SKAT rejste som følge heraf krav mod det sælgende selskab om efterbetaling af moms med 725.000 kr. svarende til den ved købet af udstyret fratrukne købsmoms.

For Landsskatteretten gjorde selskabet i første række gældende, at kravet var uberettiget, fordi der var tale om overdragelse af småaktiver, hvor købesummen for de enkelte maskiner m.v. ikke hver for sig oversteg 100.000 kr., hvilket er grænsen for, hvornår der ved salg m.v. skal ske regulering.

Heri var Landsskatteretten ikke enig. Landsskatteretten konstaterede, at selskabet ved tilbagekøbet af maskiner og inventar fra leasingselskabet havde købt det hele for en samlet pris på 2,9 mio. kr. uden nogen nærmere specifikation af købesummen. Da der i momsmæssig henseende utvivlsomt var tale om investeringsgoder, som er undergivet værdiforringelse, skulle der således ske regulering af købsmomsen for den resterende del af reguleringsperioden, da den senere køber af virksomheden ikke havde overtaget momsreguleringsforpligtelsen.

Du kan læse afgørelsen her.

BDO mener
Afgørelsen er et godt eksempel på, hvor vigtigt det er at tage højde for momsreguleringsforpligtelsen i forbindelse med virksomhedshandler.

I dette tilfælde ville forpligtelsen formentlig kunne være overtaget af køber, uden at dette ville koste denne 1 krone. Dette ville være tilfældet, hvis køber videreførte fitnesscenteret i den resterende del af reguleringsperioden, der for driftsmidler løber i 5 år.

Alternativt kunne efterbetalingen formentlig have været undgået, hvis det sælgende selskab i forbindelse med tilbagekøbet af driftsmidlerne fra leasingselskabet havde specificeret købesummen på de enkelte aktiver.

Landsskatterettens kendelse synes således at måtte forstås derhen, at det var afgørende for udfaldet, at købesummen på de 2,9 mio. kr. ikke var specificeret. Afgørelsen er således næppe udtryk for, at der normalt skal ske efterregulering ved overdragelse af aktiver, der hver for sig er købt for mindre end 100.000 kr. 


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.