Værdiansættelse af renteswaps til dagsværdi i årsrapporten

Det er ikke længere muligt kun at anvende bankernes opgørelse af værdien af renteswaps i forbindelse med måling af disse til dagsværdi i årsrapporten. I stedet skal der foretages konkrete vurderinger og beregninger.

I henhold til årsregnskabsloven skal en renteswap indregnes og måles i balancen, og den

første indregning skal ske til kostpris, der som oftest vil være 0 kr. På alle efterfølgende balancetidspunkter skal swappen måles til dagsværdi. Det vil groft sagt sige til nutidsværdien af de fremtidige betalinger på denne opgjort efter forholdene på statustidspunktet. Er renten steget til over det aftalte niveau, vil swappen udgøre et aktiv. Er renten derimod faldet, vil værdien være negativ og dermed udgøre et passiv - altså en gæld.

 

Notat fra Erhvervsstyrelsen

Tidligere har man anvendt bankernes opgørelse af værdien af swappen som grundlag for måling til dagsværdi. En praksis der har været accepteret af Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen har efter et ministersvar nu udgivet et notat om den regnskabsmæssige behandling af renteswaps i årsrapporterne.

I henhold til dette notat anfører Erhvervsstyrelsen, at den værdi af swappen, som fremgår af bankernes opgørelse, typisk svarer til den værdi, kunden vil skulle betale for at indfri renteswappen. Dette vil ikke nødvendigvis svare til dagsværdien som en 3. mand vil være villig til at betale for at overtage kontrakten. Værdien jf. bankens opgørelse afhænger af specifikke forhold i kontrakten og er ikke justeret for den kreditrisiko som en 3. mand ville kræve for at overtage kontrakten.

 

Beregning af dagsværdien

Dagsværdien af renteswappen beregnes ud fra nutidsværdien af de fremtidige betalinger baseret på udviklingen i det generelle renteniveau (rentekurver), der varierer i takt med restløbetiden. Hertil skal der foretages en korrektion for kreditrisikoen, som afhænger af virksomhedens økonomiske forhold og underliggende sikkerhedsstillelser.

Beregning af dagsværdien af en renteswap er meget kompliceret for virksomhederne. Det anbefales derfor, at der anvendes professionelle modeller.

 

Retvisende billede

Det vil ikke være alle renteswaps, hvor den beregnede værdi afviger væsentligt fra bankens opgørelse. Værdien af renteswappen i forhold til selskabets egenkapital samt virksomhedens kreditvurdering er begge faktorer, der påvirker om dette. Er værdien af swappen betydelig i forhold til selskabets egenkapital, og har virksomheden en lav kreditvurdering vil der især være behov for at foretage en særskilt beregning for at overholde kravene om et retvisende billede. 

 

Oplysninger i regnskabet

For afledte finansielle instrumenter, der måles til dagsværdi, kræver årsregnskabsloven oplysning om, hvilken metode der er anvendt til opgørelse af dagsværdien samt de centrale forudsætninger, som er anvendt ved beregning af dagsværdien.

Herudover skal der gives oplysninger om omfanget og karakteren af instrumenterne, herunder om betingelser som kan få betydning for beløbet, tidspunktet og sikkerheden i pengestrømmene. For renteswaps vil det bl.a. være naturligt at oplyse størrelsen af den faste rente, som via kontrakten er aftalt for et bestemt lån.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.