Noteoplysninger i årsregnskaber med investeringsejendomme til dagsværdi

Denne artikel vil omhandle de generelle regler for oplysninger omkring forudsætninger for indregning af investeringsejendomme i årsrapporten efter Årsregnskabslovens § 38. Artiklen omhandler selskaber, der aflægger årsrapporten efter Årsregnskabsloven.

Når § 38 benyttes som grundlag for indregning i årsregnskabet, optages investeringsejendomme til dagsværdi på balancetidspunktet, og evt. reguleringer føres over resultatopgørelsen.

I artiklen 'Regnskabsmæssige kategorier af ejendomme'  fra nyhedsbrev 1 for 2022 er der nærmere beskrivelse af kategorier af ejendomme og reglerne for indregning og måling i hovedtræk. Disse beskrives derfor ikke yderligere i denne artikel.


Noteoplysninger

Hvis ejendomme indregnes og måles til dagsværdi i henhold til ÅRL § 38, er virksomheden omfattet af notekravene i ÅRL § 58 a, herunder:

  • Oplysning om dagsværdi pr. balancedagen og årets dagsværdiregulering indregnet i resultatopgørelse (ÅRL § 58 a, stk. 1)
  • Oplysning om centrale forudsætninger for dagsværdiberegningen (ÅRL & 58 a, stk. 2)
  • Oplysning samlet pr. kategori eller gruppe af ejendomme (ÅRL & 58 a, stk. 3)

Ovenstående notekrav er ikke gældende for ejendomme til dagsværdi ifølge ÅRL § 41.

 

ÅRL § 58 a, stk. 1

Eksempel på noteoplysning i henhold til ÅRL §58 a, stk. 1:

Oplysningskravet gælder ændringer af dagsværdien på investeringsejendommene i behold og derfor ikke realiserede avancer/tab for året.


ÅRL & 58 a, stk. 2

En væsentlig del af informationerne i årsrapporten vedrører de centrale forudsætninger. Disse giver regnskabsbruger en mulighed for at opnå viden om de forhold, ledelsen ligger til grund for vurderingen.

Eksempler på centrale forudsætninger ved brug af afkastmodeller kunne være de nedenfor oplistet forhold (der er ikke tale om en udtømmende liste – men blot eksempler).

Der skal gives kvantitative oplysninger, og dermed ikke blot oplysning de forudsætninger, som er væsentlige.

 

ÅRL & 58 a, stk. 3

Noteoplysning kan gives samlet for en kategori eller en gruppe af ejendomme, hvis:

  • De centrale forudsætninger for dagsværdiberegningen i kategorien eller gruppen ejendomme ikke afviger væsentlig indbyrdes, og
  • Investeringsejendommene er af samme type og har nogenlunde samme geografiske placering, ensartede lejekontrakter mv.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.