Blåstempling af skattefrit salg af ”omkategoriseret ejerbolig”

Blåstempling af skattefrit salg af ”omkategoriseret ejerbolig”

Flere nuværende og tidligere ejere af mindre land- og skovbrugsejendomme (5,5-15 hektar), modtog i foråret meddelelse i e-Boks fra Vurderingsstyrelsen om, at deres ejendom forventes omkategoriseret.
De pågældende ejendomme blev enten omkategoriseret til ejerboliger eller erhvervsejendomme alt efter hvilken anvendelse af ejendommen, Vurderingsstyrelsen vurderede, var den mest tungtvejende.

For de tidligere land- og skovbrugsejendomme, som blev omkategoriseret til en ejerbolig efter de nye ejendomsskatteregler, og hvor den nuværende og/eller tidligere ejer ikke har valgt at indgå i overgangsordningen, vil ejendommen kunne afstås skattefrit efter reglerne i Ejendomsavancebeskatningsloven – forudsat at de øvrige almindelige betingelser i loven er opfyldt. Dette har Skatterådet blåstemplet i bindende svar af 26. september 2023 (SKM2023.491.SR).
 

Almindelige betingelser for skattefrit salg i Ejendomsavancebeskatningsloven § 8

Hovedreglen efter de danske ejendomsavancebeskatningsregler er, at ejere af danske ejendomme er skattepligtige af avance ved afståelsen. Der findes imidlertid en række undtagelser hertil; én af dem findes i § 8, som oftest benævnes ”parcelhusreglen”.  

Ejere af en ejer- eller andelsbolig i Danmark, vil som udgangspunkt være dækket af parcelhusreglen, når de sælger – der er dog en række betingelser, som skal være opfyldt, førend ejendommen kan afstås skattefrit efter parcelhusreglen:
 1. Ejendommen har status af ejerlejlighed, én- eller to-familieejendom.
 2. Ejendommen skal have tjent som en bolig for ejeren og/eller dennes husstand i hele eller en del af ejertiden. Det er således ikke et krav, at den anvendes som egen faktisk bolig på afståelsestidspunktet, hvis den blot tidligere har tjent således.
 3. Arealet på den grund, som boligen ligger på, skal være under 1.400 kvm. Har grunden et areal på 1.400 kvm eller mere, er fortjenesten dog stadig skattefri, hvis
  • der efter en offentlig myndigheds bestemmelse ikke kan udstykkes fra grunden, eller
  • hvis udstykning ifølge erklæring fra Vurderingsstyrelsen vil medføre værdiforringelse på mere end 20 pct. af restarealet eller den bestående bebyggelse.

Ovenstående regler gælder desuden også for fritids- og sommerhuse.
 

Gennemgang af SKM2023.491.SR

Skatterådet blåstemplede i bindende svar af 26. september 2023, at en afgørelse om omkategorisering har samme retsvirkning som en vurdering efter ejendomsvurderingsloven.

Spørger havde i sagen spurgt Skatterådet, om spørgers tidligere landbrugsejendom kunne anses som en ejerbolig efter omkategoriseringen, og om det bevirkede, at salget af ejendommen den 1. juni 2022 kunne ske skattefrit efter parcelhusreglen.

Skatterådet tiltrådte Skattestyrelsen indstilling og begrundelse i sagen og fastslog, at tidligere landbrugsejendomme, som efter omkategoriseringen skal vurderes som ejerboliger, også bliver anset som ejerbolig efter parcelhusreglen i Ejendomsavancebeskatningsloven.

Det, der blev lagt mest vægt på i sagen var, at tidligere ejer ikke havde valgt, at ejendommen skulle indgå i overgangsordningen, og dermed var ejendommen, for så vidt angik den tidligere ejer, blevet omkategoriseret til én ejerbolig, hvorfor denne også var at betragte som sådan i relation til parcelhusreglen.

Spørger havde yderligere som belæg for sin påstand, fremført en erklæring fra Kommunen, hvor de bekræftede, at der ikke kunne ske udstykning til særskilt bebyggelse fra den pågældende ejendom.

Derefter fandt Skatterådet at samtlige betingelser efter parcelhusreglen var opfyldt:
 1. Ejendommen var på overdragelsestidspunktet 1. juni 2022 blevet omkategoriseret til en ejerbolig, og tidligere ejer havde ikke valgt overgangsordningen,
 2. Tidligere ejer havde beboet ejendommen frem til afståelsen den 1. juni 2022, og
 3. Kommunen har bekræftet, at der ikke kan udstykkes til særskilt bebyggelse.

Ejendommen kunne herefter afstås skattefrit.
 

Hvornår skal du reagere?

Det skal du, hvis:
 • du har afstået din ejendom i perioden 1. juni 2021 til dags dato,
 • og denne i foråret/sommeren 2023 blev omkategoriseret fra en land- og skovejendom til en ejerbolig,
 • og du ikke har tilvalgt overgangsordningen

Er ovenstående betingelser til stede, så kan salget af ejendommen muligvis være skattefrit efter parcelhusreglen, hvis det kan bevises, at der ikke kan udstykkes til særskilt bebyggelse fra ejendommen.

Har du allerede indberettet ejendomsavancen fra salget, bør du fortsat være opmærksom på ovenstående og søge at afdække, om der kan ske udstykning til særskilt bebyggelse, da fristen for genoptagelse af indkomstopgørelsen for 2021 først udløber den 1. maj 2025.
 

Afslutning

Hovedbudskabet er, at det er væsentligt, at tidligere ejere af ejendomme, som har fået brev om omkategorisering, er opmærksomme på, hvordan deres tidligere salg er blevet beskattet, og om der er mulighed for at dette kunne være sket skattefrit, samt at nuværende ejere er opmærksomme på, at såfremt overgangsordningen ikke er valgt, så er det muligt at afstå hele ejendommen skattefrit, såfremt de øvrige betingelser herfor er opfyldt.