Ændrede regler for afskrivning på bygninger og installationer

Ændrede regler for afskrivning på bygninger og installationer

Med virkning for anskaffelser, der foretages den 1. januar 2023 og senere forlænges perioden for afskrivning af bygninger og installationer samt visse typer af kunstnerisk udsmykning fra 25 år til 34 år.


Ændringen

Afskrivningssatsen nedsættes fra 4% til 3%.

Samlet set medfører ændringen ikke en merskat for virksomhederne, men derimod en likviditetsforskydning. Med de nye regler påføres virksomhederne en højere skat i de første 25 år. Eksemplevis vil en investering på 10 mio. kr. og en uændret selskabsskatteprocent medføre en øget skattebetaling på 22.000 kr. i de første 25 år og derefter en lavere skat i de efterfølgende ni år.


Bygninger med kort levetid

Den eksisterende særregel om afskrivning på bygninger og installationer med kort levetid ændres samtidig, så beregningen af afskrivningssatsen for sådanne bygninger fremover skal tage afsæt i en levetid på 33 år i stedet for 25 år. Samtidig bortfalder det særlige tillæg til afskrivningssatsen på 3 %. Fx vil en bygning med en levetid på 20 år nu kun kunne afskrives med 5 % årligt. Efter de gamle regler kunne en sådan bygning afskrives med 8 %. Er bygningen anskaffet før den 1. januar 2023 kan afskrivningen på bygningen fortsat foretages med den forhøjede afskrivningsprocent, som var gældende før den 1. januar 2023.


Accessoriske bygninger

Den nye afskrivningssats på 3 % gælder også for accessoriske bygninger – typisk en kontorbygning knyttet til en produktionsbygning. Hvis produktionsbygningen er anskaffet før den 1. januar 2023 og dermed kan afskrives med 4 %, så kan en accessorisk kontorbygning, der er anskaffet den 1. januar 2023 eller senere kun afskrives med 3 %.

Virksomhedernes regnskabsmæssige resultat vil som udgangspunkt ikke blive påvirket af ændringen, da denne alene vil medføre forskydninger mellem aktuel og udskudt skat.


Ikrafttræden

Ændringen har virkning for anskaffelser, der er foretaget den 1. januar 2023 og derefter. Altså uden hensyntagen til virksomhedernes regnskabsår.

Bygninger og installationer mv., der er anskaffet forud for den 1. januar 2023, kan fortsat afskrives med 4 %. Til gengæld gælder den nye afskrivningssats på 3 % ikke kun for nye bygninger mv., men også for tilbygninger og øvrige forbedringer af gamle bygninger, når tilbygningen afsluttes den 1. januar 2023 eller senere. Bygninger anskaffet før den 1. januar 2023, men tilbygget den 1. januar 2023 og derefter, afskrives således med to forskellige afskrivningssatser.

Ved ”anskaffelse” forstås normalt ibrugtagningstidspunktet. Det vil sige, at det er afgørende for om en bygning, der er købt i 2022 kan afskrives med 3% eller 4%, om bygningen er taget i brug før den 1. januar 2023.