Takstfastsættelse efter vandsektorloven og vandforsyningsloven

Da vandsektorloven og den dertilhørende økonomiske regulering blev indført, blev det bestemt, at den økonomiske regulering i vandsektorloven ikke gik forud for den gældende hvile-i-sig-selv (HISS) regulering efter vandforsyningsloven. De to love er sideordnede, Og det har til tider givet anledning til udfordringer, specielt i forbindelse med kommunernes legalitetskontrol.
 

Kort om de to reguleringer

Vandforsyningsloven, som har været gældende igennem mange år, bygger på HISS-princip, som man også kender fra andre forsyningssektorer, fx varme og affald. Indtægter og omkostninger skal hvile i sig selv over tid, der som udgangspunkt en 3-5-årig periode. Der kan kun indregnes nødvendige omkostninger, som er defineret udtømmende i lovens § 52a.

Nødvendige omkostninger dækker over flere forskellige elementer, men de primære er omkostninger til indvinding og distribution af vand, samt henlæggelser til investeringer og driftsmæssige afskrivninger. Det vil sige, at der efter HISS-reguleringen er mulighed for at opkræve til senere investeringer i form af henlæggelser, men det vil kræve, at der er tale om en konkret investering med tilhørende investeringsplan.

I forhold til vandsektorloven er reguleringen meget anderledes bygget op. Reguleringen efter vandsektorloven er bygget op omkring benchmarking, og at der hele tiden bliver sat krav til de vandselskaber, der er mest ineffektive. Der fastlægges en økonomisk ramme med udgangspunkt i historiske oplysninger fra værket og benchmarking i sektoren.

Reguleringen i vandsektoren er dog noget mere kompleks, da der er en masse elementer, der kan påvirke de økonomiske rammer. Samtidig er der ikke krav om, at der skal være sammenhæng mellem omkostninger og indtægter, så længe den økonomiske ramme er overholdt.
 

Samspil i forbindelse med fastsættelse af takster

Da vandselskaber skal overholde begge reguleringer, kan det stille store krav til fastsættelse af taksterne samt dokumentation af taksterne. Den pågældende kommune, hvori vandselskabet er beliggende, skal godkende taksterne, selvom vandselskabet også er underlagt Forsyningssekretariatet tilsyn i forhold til overholdelse af de økonomiske rammer.

Dette kan for både vandselskaber og kommuner vanskeliggøre processen omkring godkendelse af takster.

Det kræver derfor et godt grundlag fremsendt af vandselskabet, før det er muligt for kommunen at godkende taksterne. Det vil derfor ikke være nok, at vandselskabet viser, at de overholder de økonomiske rammer. Vandselskabet skal også fremsende dokumentation for, at HIIS er overholdt i henhold til vandforsyningsloven.
 

Særlige forhold

Som følge af, at den økonomiske ramme giver en vis mulighed for konsolidering i form af opkrævning til senere investeringer, vil dette kun være muligt, hvis det er muligt at henføre opkrævningen til henlæggelser i forhold til HISS. Det er derfor nødvendigt hele tiden at have styr på både HISS-regnskabet samtidig med overholdelsen af de økonomiske rammer.

En anden mulighed er anvendelse af straksafskrivninger i HISS-regnskabet. I forbindelse med en sag om Verdo Vand A/S’s takster på vand, har Energitilsynet udtalt, at begrebet ”driftsmæssige afskrivninger”, som det fremgår af vandforsyningslovens § 52a, godt kan udstrækkes til at dække straksafskrivninger. Det betyder, at de investeringer, der foretages i året, kan medtages som en omkostning fuldt ud i året på samme måde som, hvis der havde været tale om et udgiftsregnskab.

Det er dog et krav, at der er tale om en ensartethed, og forholdet skal derfor også være afklaret i forbindelse med indsendelse af budget.

De forskellige regler giver noget fleksibilitet i forhold til, at vandselskabet skal overholde de to reguleringer uafhængigt af hinanden. Desuden giver vandforsyningsloven rum for, at indtægter og omkostninger hviler i sig selv over tid.
 

Opgørelse af over-/underdækning i henhold til HISS

Mange vandselskaber har formentlig kun fået godkendt taksterne med udgangspunkt i det fremsendte materiale, der er opgjort i forhold til vandsektorloven og de økonomiske rammer. Det kan derfor være nødvendigt, at vandselskabet opgør og indsender materiale opgjort i henhold til vandforsyningslovens regler og HISS.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.