Renovation: Udmelding fra Skattestyrelsen vedrørende moms

Landsskatteretten har tidligere fastslået, at der ikke længere skal opkræves moms, når kommuner selv varetager affaldshåndteringen for private og grundejerforeninger. 

Skattestyrelsen arbejder på et styresignal, som skal fastlægge den nye praksis på området, herunder også i hvilket omfang der kan ske genoptagelse af tidligere år. Der er dog for nuværende ingen tidshorisont for, hvornår dette styresignal offentliggøres.

Som konsekvens af afgørelsen og som følge af, at nogle kommuner allerede har opgjort og indsendt krav inden for den ordinære frist på tre år, har Skattestyrelsen udsendt et orienteringsbrev til alle landets kommuner. I brevet informerer de kommunerne om den fremadrettede samt bagudrettede håndtering af moms på området.

Selvom orienteringen kun er udsendt til kommuner, vil indholdet efter vores opfattelse også være gældende der, hvor affaldshåndteringen er udskilt i selskaber.

 

Fremadrettet håndtering

I relation til kommunernes fremadrettede håndtering oplyser Skattestyrelsen, at det er op til kommunerne selv at beslutte, om man ved næste takstopkrævning vil undlade at opkræve moms eller vil fortsætte den hidtidige praksis, indtil Skattestyrelsen har udsendt et styresignal.
 

Bagudrettet håndtering

Af orientering fremgår det, at Skattestyrelsen arbejder på et styresignal, hvor der åbnes op for ekstraordinær genoptagelse, som konkret medfører, at der åbnes op for genoptagelse tilbage til 2012.

I orienteringen anmoder Skattestyrelsen kommunerne om, at indsendelse af krav sker for hele perioden 2012-2020, og ikke kun for krav omfattet af den ordinære genoptagelsesfrist på tre år.

Det er således muligt nu at indsende krav om tilbagebetaling af moms for perioden 2012-2020 eller alternativt afvente et styresignal fra Skattestyrelsen. Hvorvidt der opgøres krav nu, eller om der afventes styresignal, er op til den enkelte, hvor det bl.a. kan være afgørende, hvornår der er ressourcer til rådighed, men også om der er brug for at kende kravets størrelse evt. i forbindelse med budgetlægningen.

Afventes styresignal, er det almindelig praksis, at kravet skal indsendes, inden der er gået seks måneder fra offentliggørelsen af styresignalet.

Den netop udsendte orientering vedrører alene moms i forhold til Skattestyrelsen, og man afventer derfor fortsat en udmelding om, hvorvidt det bliver muligt at få refunderet moms på køb via Indenrigs- og Boligministeriet. Denne mulighed vil som udgangspunkt alene gælde kommuner og kommunale fællesskaber – ikke aktieselskaber.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.