Moms på dagrenovation – så kom der udkast til styresignal

Tilbage i oktober 2020 fastslog Landsskatteretten, at når kommuner opkrævede betaling for renovation overfor private, så var dette ikke momspligtigt. Landsskatterettens kendelse gør op med en mangeårig praksis, hvor kommuner m.fl. har opkrævet moms.

Skattestyrelsen udsendte som følge af kendelsen i foråret et brev til samtlige kommuner, som beskriver mulighed for genoptagelse, og hvordan kommuner skal forholde sig til fremtidige opkrævninger. Orienteringen følges op af et egentligt styresignal, som nærmere beskriver praksis.

Dette styresignal er nu formuleret i et udkast og sendt i høring. Udkastet til styresignalet giver en viden om, hvordan Skattestyrelsen vurderer omfanget af praksisændringen, herunder hvem der er omfattet. Derudover beskrives også nærmere omkring betingelserne for genoptagelsen.

 

Omfang af praksisændring

Af udkastet til styresignal fremgår det, at praksisændringen gælder kommuner og § 60-selskaber, når disse leverer myndighedsopgaver overfor borger og virksomheder. Renovationsydelser i forhold til afhentning af dagrenovation hos borgere og private grundejere mv. vil i henhold til miljølovgivningen være myndighedsopgaver og dermed momsfrie fremadrettet. Det gælder også i de tilfælde, hvor fakturering sker eksempelvis til en boligforening eller lignede.

I forhold til virksomheder skal der ske en konkret vurdering af, om der er tale om en såkaldt myndighedsopgave – med andre ord om virksomhederne er forpligtet til at anvende den kommunale ordning (momsfri) eller om virksomhederne har en valgmulighed. Det sidste er typisk tilfældet, hvor kommunen har besluttet, at virksomheder er omfattet af en anvisningsordning.

Som tidligere nævnt skriver Skattestyrelsen endvidere, at praksisændringen gælder kommuner og § 60-selskaber. Det betyder også, at hvis kommunen har valgt, at renovationsopgaven skal varetages af et kommunalt ejet aktieselskab, så vil disse opkrævninger i udgangspunktet ikke være omfattet, og aktieselskaber skal derfor ved opkrævning hos kommuner fortsat opkræve moms - også hos private borgere og grundejere. BDO forventer, at dette vil være et af de forhold, som vil blive omtalt i de høringssvar, der måtte blive udarbejdet, idet det stiller borgerne forskelligt afhængigt af, hvordan kommunen har valgt at organisere sig.

Udkastet til styresignal behandler heller ikke forholdene omkring eksempelvis § 60-selskabers underleverandørydelser til kommuner – umiddelbart er disse ydelser ikke omfattet af styresignalet i udkast. Det er BDO’s erfaring, at disse ydelser hidtil har været faktureret med moms. Dette er efter BDO’s opfattelse ikke korrekt med den nye praksis. Vi anbefaler derfor, at det vurderes, om der skal ske en udstedelse af kreditnotaer for tidligere år, og især om der fremadrettet skal faktureres med eller uden moms.

 

Ikrafttrædelse af praksisændring

Af udkastet til styresignal (og delvis af brev udsendt til kommuner) fremgår det, at kommuner og § 60-selskaber kan vælge allerede nu at ændre praksis og ophøre med at opkræve moms. Senest skal praksis dog ændres første gang kommunen har mulighed for at regulere affaldsgebyrerne efter offentliggørelse af det endelige styresignal. 

 

Genoptagelse af tidligere år

Som tidligere udmeldt, ændres der ikke på muligheden for at søge genoptagelse af moms for tidligere år. Det vil således, jf. udkast til styresignal, være muligt at få genoptaget momsopgørelser tilbage til 1. januar 2012. Vælger man at søge genoptagelse tilbage i tid, skal dette ske for den samlede periode fra 2012 og frem. Det er ikke muligt at udelade enkelte år.

Det er en betingelse for genoptagelsen, at den opkrævede moms ikke er overvæltet på borgere og virksomheder. Denne betingelse vurderes af Skattestyrelsen at være opfyldt, hvis den moms, som refunderes fra Skattestyrelsen enten udbetales direkte til borgerne eller indregnes i fremtidige takster. Her skal man være særlig opmærksom på, at moms på administrationsgebyr, som blev opkrævet hos erhverv i perioden 2010-2019, ikke længere findes, hvorfor det ikke her er muligt at indregne refunderet moms i fremtidige takster. Tilbagebetaling af moms vil derfor i udgangspunktet forudsætte en udstedelse af kreditnota.

Ved opgørelse af krav skal der endvidere tages højde for evt. følgeændringer. I praksis betyder det, at kommunen ved opgørelse af krav om tilbagebetaling af salgsmoms skal modregne fratrukket købsmoms, godtgjorte energiafgifter, og der skal ske regulering i forhold til regler for investeringsgoder.

I udkast til styresignalet lægges der på baggrund af ovenstående op til at følgende fire betingelser skal være opfyldt:

  1. Kommunens leverancer af renovationsydelser til private og grundejerforeninger og eventuelt visse erhvervsdrivende er omfattet af miljøbeskyttelsesloven og affaldsaktørbekendtgørelsens § 16, stk. 2, 1. pkt.
  2. Kommunen har opkrævet moms af renovationsydelser til private og grundejerforeninger og eventuelt visse erhvervsdrivende, jf. momsloves § 3, stk. 2, nr. 2.
  3. Den moms, som tilbagebetales sammen med rentegodtgørelse, indregnes i fremtidige priser for renovationsydelser og videreføres direkte til renovationsydelsesaftagerne eller udbetales som et beløb til renovationsydelsesaftager.
  4. Kommunen afgiver over for Skattestyrelsen en erklæring om, at betingelse nr. 1 og 2 er opfyldt, samt at betingelse nr. 3 er eller vil blive opfyldt, og indsender til Skattestyrelsen en dokumenteret redegørelse for kommunens opfyldelse af betingelse nr. 3.

Det angives ikke nærmere, hvad den dokumenterede redegørelse jf. betingelse 4) indeholder.

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse af gamle år skal indsendes senest seks måneder efter offentliggørelse af endeligt styresignal.

 

Hvad nu?

Som det fremgår, er der alene tale om et udkast til styresignal, og det er nu muligt inden 9. december 2021 at indsende høringssvar. Efter behandling af høringssvarene udsender Skattestyrelsen det endelige styresignal, som vil være det, kommuner m.fl. kan støtte ret på og agere i henhold til.

Det er BDO’s forventning, at det endelige styresignal først offentliggøres i 2022.

Udkast til styresignal og dermed formentlig også det endelige styresignal omhandler alene momsforholdene i forhold til Skattestyrelsen. Som det ser ud i dag, har kommuner og § 60-selskaber ikke mulighed for at få den moms, der som følge af at renovationsydelserne nu er momsfri, refunderet via den kommunale momsrefusionsordning. Momsen skal derfor i udgangspunktet behandles som en ekstra omkostning.

BDO er vidende om, at der p.t. pågår overvejelser om, hvorvidt der skal etableres mulighed for momsrefusion af moms, som ikke er fradragsberettiget hos Skattestyrelsen. Baggrunden herfor er bl.a. at sikre konkurrencelighed mellem kommunal egenproduktion og anvendelse af private leverandører. Det bliver spændende at se, hvad løsningen herpå bliver.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.