Må energivirksomheder opkræve gebyrer for udstedelsen af fakturaer og faktureringsoplysninger?

Energivirksomheder må i henhold til energioplysningsbekendtgørelsen ikke opkræve et særskilt gebyr for udstedelsen af fakturaer og faktureringsoplysninger.

Energioplysningsbekendtgørelsen finder anvendelse på energivirksomheder, og den omhandler disse virksomheders forpligtelse til at oplyse slutkunder og slutbrugere om deres energiforbrug, fakturering i medfør heraf samt andre faktureringsoplysninger. Energivirksomheder omfatter efter bekendtgørelsen elhandels-, net-, varmedistributions- og fjernkølingsdistributionsvirksomheder, naturgasdistributionsselskaber samt naturgasleverandører.

Bestemmelsen om, at energivirksomheder ikke må opkræve et særskilt gebyr for udstedelsen af fakturaer og faktureringsoplysninger blev indført i 2016 ved klima-, energi- og forsyningsministerens bekendtgørelse nr. 1395 af 25. november 2016. Det fremgår af den dagældende bekendtgørelse, at den faktureringsansvarlige skulle sikre, at slutkunder gratis modtog fakturaer og faktureringsoplysninger. Denne bestemmelse er videreført i den nugældende energioplysningsbekendtgørelse, der trådte i kraft den 31. december 2020.

Idet energivirksomheder ikke må opkræve et særskilt gebyr for udstedelsen af fakturaer og faktureringsoplysninger, betyder dette, at faktureringsomkostningerne skal indregnes i virksomhedens faste bidrag, således at samtlige forbrugere indirekte betaler hertil.

Energivirksomheder må imidlertid gerne tilbyde en omkostningsbegrundet rabat, der modsvarer den besparelse som forbrugerens valg af faktureringsmåde giver virksomheden. Dette forhold fremgår af Energistyrelsens høringsnotat til energioplysningsbekendtgørelsen, hvori styrelsen anfører, at EU-Kommissionen har fremført, at kravet om gratis fakturering ikke forhindrer, at kunder, der har valgt en bestemt faktureringsmetode, får rabat. Dette betyder eksempelvis, at en forbruger, der fremfor papirfakturering vælger digital fakturering mv., kan tildeles en rabat, som modsvarer den besparelse forbrugerens valg af digital fakturering giver virksomheden.

Energioplysningsbekendtgørelsen kan læses her: Bekendtgørelse nr. 2251 af 29. december 2020.  

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.