Kørsel i virksomhedens biler

Små varevogne og mindre tilsynsbiler, der af Skattestyrelsen ikke anses for at være specialindrettede, kan være ganske problematiske for brugerne, hvis de anvender dem til at køre mellem hjem og arbejde. Oveni dette er der nye beskatningsregler på vej for firmabiler på hvide plader.

Der findes næppe en eneste forsyningsvirksomhed, som ikke har en større eller mindre bilpark, herunder såkaldte tilsynsbiler.

En del af bilerne er formentlig på linje med såkaldte ”håndværkerbiler” med blændede ruder i varerummet, der er indrettet med fastmonterede reoler til opbevaring af materiale og værktøj, som transporteres mellem forskellige lokationer og kunder.

Disse biler karakteriseres i skattemæssig henseende som specialkøretøjer. Det betyder, at det både moms- og skattemæssigt er helt efter bogen, hvis en medarbejder anvender en sådan bil til også at køre mellem hjem og arbejde. Arbejdsgiveren har stadig fuldt fradrag for momsen, og medarbejderen beskattes ikke efter reglerne for firmabil, hvis blot han eller hun undlader at tage befordringsfradrag. 
 

Tilsynsbiler og varevogne, der ikke er specialindrettet

Der findes dog også et stort antal biler på gule plader, som Skattestyrelsen ikke anser for specialindrettede biler. Det er biler, der almindeligvis er udstyret med tydeligt firmanavn og/eller logo, og biler, der ofte anvendes til transport af materialer og værktøj i mindre omfang, men sjældent er udstyret med reoler og ikke altid har blændede ruder. 

Den slags biler anvendes ofte af bl.a. projektledere og tilsynsførende i forsyningsvirksomheder og ejendomsselskaber. Brugeren af bilen har adgang til at anvende den til privat kørsel i form af kørsel mellem hjem og arbejde, fordi en stor del af arbejdet måske udføres ved, at medarbejderen kører ud til opgaver hjemmefra.

Når kørslen imidlertid ikke sker i et specialkøretøj, udløser en sådan anvendelse dog som udgangspunkt firmabilbeskatning hos brugeren, ligesom virksomheden mister en del af sit momsfradrag. For begge parter er det uden betydning, at bilen ikke anvendes til anden privat kørsel end til turen mellem hjem og arbejde.

Det er ganske vist muligt at tage bilen med hjem lejlighedsvist, hvis det sker før eller efter, den har været brugt erhvervsmæssigt, eller hvis medarbejderen af og til har tilkaldevagt – men det kræver, at arbejdsgiver kan dokumentere, at man anvender 25-gange-reglen, og at tilkaldevagten opfylder Skattestyrelsens krav.

En tilsynsbil eller lignende bil, der ikke er specialindrettet, kan derfor ikke tages med hjem hver eneste dag, uden at det koster både skat og moms. Det hjælper heller ikke at montere reoler bare for skattemyndighedernes skyld. Der skal være et arbejdsmæssigt behov for den slags.

Det er skattemyndighederne, der har bevisbyrden for, at en gulpladebil er anvendt privat, men praksis viser, at der næsten automatisk indtræder omvendt bevisbyrde, hvis brugeren bliver stoppet i en trafikkontrol uden for normal arbejdstid, eller hvis bilen altid kan ses parkeret ved medarbejderens privatbolig uden for arbejdstiden.
 

Hvad er specialindrettede biler?

Nedenstående køretøj er en del af en række billeder, som Skattestyrelsen har lagt på deres hjemmeside for at beskrive, hvilke biler de anser som specialindrettede.

Nedenstående køretøj anses ikke for at være specialindrettet. Det betyder, at hvis du som medarbejder kører mellem hjem og arbejde i en sådan bil, så er der stor sandsynlighed for, at du skal beskattes af fri bil, og at din virksomhed mister en del af sit momsfradrag.

Varevogn eksempel

Skattestyrelsen har ved vurderingen blandt andet lagt vægt på, at:

  • det er et køretøj, der som udgangspunkt uden den pågældende indretning er meget velegnet til privat brug.
  • køretøjet ved indretningen ikke er blevet uegnet til privat brug
  • der muligvis heller ikke er et erhvervsmæssigt behov for den konkrete indretning, og at tingene kan tages ud af køretøjet, hvis der er behov for rent privat at transportere ting.
  • køretøjet ikke er tilsmudset eller med lugtgener, der gør det uegnet til privat brug.
     

Indregistrering på papegøjeplader

Når en bil indregistreres på papegøjeplader, betyder det, at virksomhedens momsfradrag på visse punkter reduceres, og at virksomheden skal betale en såkaldt privatbenyttelsesafgift.

Mange tror fejlagtigt, at betaling af privatbenyttelsesafgiften er et værn mod firmabilbeskatning, men det er det ikke. En varevogn på papegøjeplader, som en lønmodtager på daglig basis anvender til kørsel mellem hjem og arbejde, udløser normalt altid firmabilbeskatning hos brugeren.
 

Nye regler for biler på hvide plader

Hvis bilen er på hvide plader og bliver anvendt til privat kørsel, skal medarbejderen som udgangspunkt beskattes af fri bil.

Per 1. juli 2021 ændres reglerne for beskatning af fri bil og vil løbende ændre sig hen over de næste fem år. Reglerne udformes så registreringsafgiften ændres til i højere grad at basere sig på bilernes CO2-udledning, hvilket påvirker bilernes nyvognsværdi og dermed beskatningsgrundlaget.

I dag beregnes beskatningsgrundlaget for en ny firmabil som 25 % af bilens værdi op til 300.000 kr. og 20 % af den overskydende værdi. Hertil kommer et miljøtillæg, jf. nedenstående.

Skellet ved de 300.000 kr. bliver nu udfaset, så beskatningsgrundlaget fra og med 2025 skal beregnes som 22,5 % af hele bilens værdi. Udfasningen sker trinvis ved, at den høje sats nedsættes med 0,5 procentpoint, mens den lave sats forhøjes med 0,5 % i årene 2021 til og med 2025. Ændringen træder i kraft fra den 1. juli 2021 og gælder for alle firmabiler - også for biler, der er indregistreret inden denne dato. Dermed bliver der travlhed på lønkontoret i mange virksomheder, når beskatningsgrundlagene for de i alt mere end 90.000 firmabiler skal ændres.

For biler med en nyvognsværdi på op til 600.000 kr. vil ændringen være en fordel, mens den for dyrere biler vil være en ulempe. For en firmabil med en nyvognsværdi på fx 400.000 kr. medfører ændringen et fald i beskatningsgrundlaget på 5.000 kr., når den er fuldt indfaset. Det giver en årlig skattebesparelse på op til ca. 2.800 kr.
 

Ejerafgift og miljøtillæg

Fra 2021 forhøjes udligningsafgiften for dieselbiler med i gennemsnit 300 kr. Når det gælder ejerafgiften, vil denne med virkning for alle biler blive forhøjet med 3,0 % i 2022, med 6,5 % i hvert af årene 2023 til 2025 og med 10,0 % i 2026.

Samtidig vil det såkaldte miljøtillæg til beskatningsgrundlaget for firmabiler, der hidtil har udgjort 150 % af den årlige ejerafgift, frem mod 2025 blive forhøjet til 700 % af ejerafgiften. Ændringen vil få virkning for alle firmabiler – altså også for allerede indregistrerede biler – men først fra 1. juli 2021 og vil dermed kunne tages med ved tilretningen af beskatningsgrundlagene for alle landets firmabiler, jf. ovenstående.
 

Ladestandere til elbiler

Værdien af arbejdsgiverbetalte ladestandere skal fra 1. juli 2021 ikke længere indgå i beskatningsgrundlaget for firmabiler. Denne kan af arbejdsgiveren skattefrit overdrages uden vederlag til medarbejderen, når denne har været beskattet af fri bil i mindst seks måneder.

 

De nye beskatningsregler vil således medføre et betydeligt merarbejde på lønkontoret i alle virksomheder med firmabiler på hvide plader, fordi beskatningsgrundlaget for medarbejdere, der anvender bilerne, skal ændres flere gange over de næste 5 år.
 

Webinarer om firmabiler

Deltag i vores webinarer, hvor vi giver et overblik over reglerne for firmabiler. Webinarerne tager et kig ind i både skatte- og momsreglerne for firmabiler på gule plader og papegøjeplader samt i skatte- og momsreglerne for firmabiler på hvide plader.

Tilmeld dig webinarerne her

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.