Kommunernes opsætning og drift af el-ladestandere

I takt med at der kommer flere og flere elbiler, er der mange kommuner, der ser på muligheden for at opsætte el-ladestandere til elbiler til glæde for kommunens borgere og andre, der besøger kommunen.

Tilbage i 2019 rettede Frederiksberg Kommune henvendelse til Ankestyrelsen for at få afklaret, hvilke muligheder der var for, at kommunen kunne etablere og drifte kommunale el-ladestandere. I starten af 2021 kom der svar fra Ankestyrelsen, som vurderede, at etablering og drift af el-ladestandere ikke var muligt inden for kommunalfuldmagtsreglerne.

Det er dog muligt for kommunen at etablere el-ladestandere til kommunens egne biler, fx i hjemmeplejen eller lignende.

 

Ny infrastrukturplan og ladestanderbekendtgørelsen

Da regeringen fremlagde deres infrastrukturplan, var der en forventning om, at der kom nogle yderligere krav eller tilkendegivelser til kommunerne omkring el-ladestandere. Dette var ikke tilfældet. Der er alene medtaget forslag om øgede antal el-ladestandere langs det danske motorvejsnet.

Til gengæld kom der krav til el-ladestandere i forbindelse med ladestanderbekendtgørelsen, der er udstedt med hjemmel i byggeloven. Det er nu et krav, at der er på udvalgte parkeringspladser, stilles krav til opstilling af ladestandere.

Ved parkeringspladser, hvor der er plads til mindst 20 biler, skal der inden 1. januar 2025 etableres mindst én el-ladestander. Dette gælder dog kun for parkeringspladser, der ikke ligger i tilknytning til beboelsesejendomme. Ved nybyggede og ombyggede parkeringspladser med mere end 10 pladser, skal der ligeledes etableres mindst én el-ladestander.

Når det kommer til beboelsesbygninger, er det alene et krav, at der opstilles el-ladestandere i forbindelse med ombygning eller nybyggeri af parkeringsplads med plads til mindst 10 biler. Der er således ikke noget krav til allerede eksisterende parkeringspladser.

Lovens minimumskrav har kommunen dog mulighed for at skærpe i forbindelse med udstedelse af byggetilladelse.

 

Kommunernes mulighed for at etablere el-ladestandere

Lovgivningen giver derfor stadig ikke kommunen mulighed for at etablere el-ladestandere til fordel for privatbilismen, da det ikke vil være i overensstemmelse med kommunalfuldmagten.

Det er derfor begrænset, hvilke muligheder kommunen har i forhold til at etablere og drifte el-ladestandere, når det ikke er til brug for kommunens egne biler. Hvis der etableres el-ladestandere til kommunens egne biler, giver kommunalfuldmagten normalt mulighed for at udnytte overskudskapacitet. Hermed kan der potentielt åbnes op for muligheden for at tilbyde private at lade på de tidspunkter, hvor kommunen ikke selv anvender standerne. Dette er ikke undersøgt nærmere, og det vil derfor skulle afklares yderligere inden sådanne tiltag iværksættes.

Da sådanne projekter også kan have indvirkning på moms, afgifter og skat, anbefaler vi også, at der medtages rådgivere, som kan assistere kommunen med at se hele vejen rundt om emnet.

 

Kommune som vejmyndighed

Så længe der ikke er en direkte hjemmel, så kan kommunen overveje at bruge andre metoder til at fremme elbiler i kommunen. Som vejmyndighed har kommunen nemlig en række beføjelser. Disse bemyndigelser kan fx anvendes til at give gratis parkering til elbiler, samt at forbeholde bestemte offentlige parkeringspladser til elbiler. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at stille krav til, at elbilerne kun må holde der imens de lader, hvorfor det anbefales at lave en tidsbegrænsning på pladserne, så flest mulige elbilsejere kan få glæde af dem. Kommunen kan også udbyde pladserne til ladeoperatører.

På den måde kan kommunen være med til at fremme elbiler i kommunen, uden at komme i problemer med kommunalfuldmagten.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.