Fra dygtige til bæredygtige

Bæredygtighed er et tema, der står højt på den politiske dagsorden. De globale klimaudfordringer har senest været fremhævet og debatteret ved det afholdte klimatopmøde COP26 i Glasgow.

På den globale scene regnes Danmark for en stærk frontløber på området, og 2021 var året, hvor et stort set enigt Folketing vedtog en bred politisk aftale, der udstikker den nationale strategi for et bæredygtigt byggeri samt flere og flere grønne aftaler og initiativer​.

Senest i rækken kan nævnes det europæiske topmøde om havvind i Nordsøen.

 

Den grønne omstilling medfører en lang række komplekse anskaffelser inden for energi og forsyningssektoren som skal ske på kort tid, for at vi i Danmark lykkes. Anskaffelserne er reguleret af udbudsreglerne, som regulerer det offentliges indkøb af varer og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsarbejder.

I Danmark er udbudsdirektivet implementeret ved udbudsloven. Loven implementerer i vidt omfang udbudsdirektivet mere eller mindre direkte, men der er dog også visse nationale tilføjelser som for eksempel krav om offentliggørelse af alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet.

Forsyningsvirksomhedsdirektivet gælder for ordregivende myndigheder inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester. Forsyningsvirksomhedsdirektivet finder direkte anvendelse i Danmark med de undtagelser og tilføjelser, som findes i den danske implementeringsbekendtgørelse.

Det er naturligvis vigtigt for ordregiver at skelne mellem, hvorvidt de er omfattet af det ene regelsæt eller det andet.

Fra d. 1. juli 2022 skal ordregivere endvidere indstille sig på de opdaterede udbudsregler. Ændringsloven til udbudsloven er vedtaget og formålet med ændringerne er blandt andet at give en øget fleksibilitet i udbud. Nogle er beskrevet overordnet i det følgende.

Køb grønt eller forklar

Den høje politiske dagsorden for bæredygtighed, afspejler sig også i ændringerne af udbudsloven. Med lovforslaget gives der hjemmel til, at erhvervsministeren kan fastsætte et såkaldt ”køb grønt eller forklar”-princip. Dermed kan erhvervsministeren fastsætte regler om, at ordregivere skal forklare, hvis der ikke inddrages miljø- eller klimahensyn i forbindelse med gennemførelsen af udbud. Reglerne kan indeholde en nærmere præcisering af, hvilke grønne krav ordregiveren kan stille eller forklare, hvorfor de ikke stilles, samt hvilke udbud, der er omfattet af ”køb grønt eller forklar ”-princippet.

Adgang til åbning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver justeres

I forbindelse med ændringsloven, var der lagt op til at fjerne tilbudslovens § 7, hvorefter tilbudsgiver har ret til at være til stede ved åbningen af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og til at blive bekendt med budsummer og eventuelle forbehold. Med det vedtagne lovforslag bibeholdes tilbudsgivernes ret til at blive bekendt med budsummer og eventuelle forbehold i umiddelbar tilknytning til åbningen, uden at dette behøver at ske ved fysisk fremmøde.

Bekendtgørelsen af oplysningerne kan ske på den måde, som ordregiver finder mest effektiv og hensigtsmæssig fx ved brug af elektroniske løsninger, onlinemøder mv.

Kontraktkrav om brug af personer under oplæring

De nye ændringer medfører også en tilføjelse af kontraktkrav om brug af personer under oplæring, hvis kontraktværdien er over 5 mio. kr. Dette gør sig gældende i offentlige bygge- og anlægskontrakter og for visse tjenesteydelseskontrakter (reparations- og vedligeholdelsestjenester, installationstjenester, transporttjenester og rengøring).

Ovenstående kontraktkrav træder i kraft 1. juli 2022.

Tidsfaktor

Omstillingen fra dygtig til bæredygtig kan være en længerevarende proces, men tidsplanen kan også i visse tilfælde være stram af hensyn til øvrige faktorer. Uanset, så er tiden vigtig i komplekse udbud. Tiden er ikke kun vigtig for de teknikere, der skal specificere anlæggenes teknologi, men den er også vigtig i de kommende udbud. Det er vigtigt at kommercielle og kontraktmæssige forhold sammen med udbudsprocessen bliver tænkt ind fra start for at sikre at opnå mest muligt værdi fra udbudsprocessen. Ekstra tid brugt i forberedelsen af et udbud kan spare mange penge i udførelsesfasen.

Det er muligt at anvende udbud med forhandling (og konkurrencepræget dialog), i tilfælde hvor det på baggrund af kontraktens særlige omstændigheder med hensyn til art, kompleksitet eller de retlige og finansielle forhold eller risici i forbindelse hermed er nødvendigt at tilpasse tilbuddene. Og netop tilpasning og granskning af produktet er vigtigt forud for kontraktindgåelse.

Faldgruber

For at få tekniske løsninger, der sikrer optimal funktionalitet, er det vigtigt med de juridiske rammer samt den kommercielle optimering, så de enkeltstående opgaver kommer sikkert i land. Ikke mindst er det vigtigt, da det ikke er alle ordregivere, der besidder specialistkompetencerne inden for det pågældende område.

Med sådanne omstillingsprojekter kan det betyde flere parallelle udbud eller enkeltstående udbud. Uanset er det dog vigtigt at have for øje, hvilke erfaringer der drages fra de enkelte kontrakter, og på den måde udnytte værdiskabelsen til den næste kontrakt. Ofte bliver kontrakterne et værktøj, som desværre lægges i skuffen efter indgåelse uden dens egentlige mekanismer udnyttes. Der er imidlertid meget værdi at hente ved at betragte kontrakterne som økonomiske værktøjer, som understøtter samarbejdet mellem kontraktparterne. Det kan derfor anbefales at prioritere at få gennemarbejdet kontrakter og få den behørigt implementeret i organisationen – både internt og over mod den nye kontraktpart – efter kontraktindgåelse. På den måde er alle bekendte med kontraktens mekanismer i stedet for at kontrakten først er noget man skal læse, hvis ulykken er ude. Proaktivitet i kontraktmæssig sammenhæng forbedrer samarbejdet og er med til at få projektet til at lykkes.

Et andet opmærksomhedspunkt falder naturligvis på at sikre overensstemmelse i de udbudte kontrakter i forsyningsselskaberne. Jo mere ens processer, styringsværktøjer og samarbejdets generelle regulering er, jo bedre er de enkelte projektledere klædt på til at styre kontrakterne efterfølgende, da de vil være bekendte med grundlaget. Derudover skal hver enkelt kontrakt tilpasses den enkelte anskaffelse, men læring fra øvrige kontrakter og projekter skal sikres og implementeres. For hver dag projektets afslutning nærmes, læres nye elementer og nogle af disse elementer, er vigtige erfaringer at drage med ind i nye kontrakter, således erfaringen ikke tabes mellem to stole.

 

BDO Advisory Udbud og Contract management

BDO har et specialiseret team der bistår kunder med udbud og kontraktstyring i relation til bygge- og anlægsarbejder inden for energi- og infrastruktursektorerne. Teamet er specialiseret inden for udbudsretten samt kontrakts- og entrepriseretten (såvel de danske AB-regler som international entreprisestandardkontrakter) og kan rådgive fra den indledende strategi for kommende anskaffelser, gennemførelse af udbud og til kontraktstyring i udførelsesfasen.

Teamet har bl.a. rådgivet på flere store anlægsprojekter vedr. udvidelse af fjernvarmen, opførelse af havvindmølleparker og fornyelse/udvidelse af det danske jernbanenet. Som eksempler på projekter kan nævnes indkøb og kontraktstyring af:

  • Verdens største CO2-kølemiddelbaseret havvandsvarmepumpe
  • 60 MW fliskedelanlæg baseret på 100 % bæredygtigt flis
  • 40 MW elkedel
  • Transformer og nødforsyning
  • Havvandspumpeanlæg
  • Kabel-, fundaments- og turbineinstallation til havvindmølleparker
  • Udvidelse og fornyelse af jernbanenettet i Danmark 

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.