Det er stadig muligt for mindre forbrugerejede vandselskaber at udtræde af den økonomiske regulering

Folketinget vedtog den 19. december 2019 lovforslaget, som giver mindre vandselskaber mulighed for at udtræde af den økonomiske regulering af vandsektoren, samt af skattepligt der opstod som følge af reguleringen. Muligheden er åbnet for mindre vandselskaber med en debiteret vandmængde på mellem 200.000 og 800.000 m3.

Flere mindre vandselskaber har endnu ikke taget stilling til, hvorvidt de ønsker at udtræde af den økonomiske regulering. Med denne artikel bringes derfor især fokus på 2 vigtige faktorer, som man bør være opmærksom på.

Den første faktor er, at muligheden for at udtræde af skattepligten uden ophørsbeskatning skal ske senest den 1. januar 2024.

På denne dato ophører muligheden for at udtræde af skattepligten UDEN ophørsbeskatning. Ved en ophørsbeskatning forstås, at selskabet skal opgøre skattemæssige avancer eller tab af alle aktiver og passiver mv. Beskatningsgrundlag vil være de skattemæssige anskaffelsessummer/nedskrevne skattemæssige værdier sat op imod handelsværdien på tidspunktet for ophørsbeskatningen.

Den anden faktor er, at det politisk er besluttet, at alle vandselskaber skal være omfattet af den samme økonomiske regulering.

Det er politisk besluttet, at alle vandselskaber skal være omfattet af samme økonomiske regulering. Ændringen er endnu ikke trådt i kraft, men det er forventet, at med ændringen vil gælde samme regler om benchmarking og effektivisering for de forbrugerejede vandselskaber som for de større kommunalt ejede vandselskaber. Det betyder, at hvor de mindre forbrugerejede vandselskaber tidligere har haft ét fast effektiviseringskrav på alle omkostninger, så vil de blive mødt med tre effektiviseringskrav. Et på driftsomkostninger, et på anlægsomkostninger og et individuelt effektiviseringskrav beregnet på baggrund af benchmarkingen. Endvidere vil der være større administrative byrder forbundet med en mere omfattende indberetning til bl.a. Forsyningssekretariatet.

 

Hvilken tidsplan kan anvendes?

Det er ikke længere muligt at nå at udtræde af den økonomiske regulering pr. 1. januar 2023, men det er stadig muligt at nå det til den 1. januar 2024. Hvis dette ønskes, skal en anmodning om udtrædelse indsendes til Forsyningssekretariatet seneste den 1. marts 2023.

En tidsplan kunne se ud som følger:

Deadline for indsendelse af anmodning om udtrædelse

1. marts 2023

Afholdelse af to ekstraordinære generalforsamlinger

November/december 2022

Udsendelse af materiale til forbrugerne

14 dage før 1. generalforsamling

Indsamling af materiale til forbrugerne

September/oktober 2022


Som det fremgår ovenfor, vil det stadig være muligt for de mindre forbrugerejede vandselskaber at udtræde af den økonomiske regulering inden 1. januar 2024.

Nedenfor gengives de udtrædelseskrav og informationskrav, der skal opfyldes, førend der kan anmodes om udtræden af den økonomiske regulering.
 

Udtrædelseskrav

For at udtræde af den økonomiske regulering er der en række krav, som skal være opfyldt:

 • Vandselskabet skal være forbrugerejet. Dette dokumenteres typisk via vedtægter.
 • Vandselskabets debiterede vandmængde skal være mellem 200.000 og 800.000 m3. Kravet her er gældende, hvis værket har debiteret mere end 200.000 m3 to år i træk, eller hvis der er debiteret under 800.000 m3. Hvis værkets mængde overstiger 800.000 m3 i to sammenhængende år, er de omfattet af den økonomiske regulering i det næstkommende år.

For at kunne anmode om udtrædelse af den økonomiske regulering, er det forbrugerne selv, som skal vedtage det. Det er derfor et krav, at vandselskabet skal informere forbrugerne om konsekvenser ved udtrædelse senest 14 dage før generalforsamling på mail eller post. Ydermere skal beslutningen træffes i henhold til værkets egne vedtægter efter flertal og lignende. Dette vil for de flestes vedkommende kræve to generalforsamlinger.

 

Informationskrav

Informationskravet for at kunne træde ud af reguleringen er defineret i ”Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber” §31 stk. 1.

Informationerne er beskrevet herunder:

 • Energistyrelsens egen beskrivelse af regler om økonomisk regulering. Denne ligger på Forsyningssekretariatets hjemmeside.
 • Informationer angående vandselskabets økonomi om:
  • Omkostningsniveauet for de seneste fem år, fordelt på regulatoriske. afskrivninger på investeringer og renteomkostninger samt driftsomkostninger.
  • Prisudviklingen for vandselskabet siden deres indtræden i vandsektorloven.
  • Den gældende økonomiske ramme.
  • Lovlige henlæggelser ifølge metode fastlagt af Forsyningssekretariatet.
 • Forventede ændringer i prisniveauet efter en eventuel udtræden.
 • Forventede administrative konsekvenser af en eventuel udtræden.

Ovenstående informationer skal sendes ud til forbrugerne seneste 14 dage før afholdelse af 1. generalforsamling.

 

Krav til indberetning

Uafhængig af, hvornår vandselskabet kan nå at indsende en anmodning om udtræden, skal det ske på mail til vand@kfst.dk. I emnefeltet skal I skrive ”Anmodning om udtræden – ”Vandselskabets navn”.

Kravene til indholdet af den endelige anmodning er beskrevet i ”Vejledningen om udtræden af den økonomiske regulering” fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Kravene er beskrevet som:

 1. Dokumentation for, at vandselskabet er forbrugerejet fx ved fremsendelse af vandselskabets vedtægter.
 2. Beslutningsprotokol eller referat fra vandselskabets generalforsamling, hvor forslag om udtræden er vedtaget.
 3. Dokumentation for, at vandselskabets forbrugere rettidigt har modtaget retspligtige oplysninger, herunder kopi af indkaldelse til generalforsamling, hvor forslag om udtræden blev vedtaget, inkl. bilag vedrørende dette punkt. Dokumentation kan fx være en kopi af et eventuelt standardbrev eller en standardmail, der er sendt til vandselskabets forbrugere indeholdende de retspligtige informationer.
 4. Redegørelse for, at beslutningen er truffet efter de regler, som gælder for ændring af vandselskabets vedtægter fx med en henvisning til relevante bestemmelser i vandselskabets vedtægter samt referat af generalforsamlingen, hvor beslutningen blev vedtaget.​

 

Sammenfatning

Vi står som altid til rådighed for en konkret drøftelse med jer om betydningen for netop jeres virksomhed og hjælper gerne med at få konkretiseret betydningen og jeres muligheder, herunder få lagt en effektiv køreplan.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.