Gennemsigtighedsrapport 2022/23

I gennemsigtighedsrapporten giver vi et indblik i samt en beskrivelse af BDO’s juridiske struktur og ejerskab, orga-nisations- og ledelsesstruktur og vores internationale netværk ‘BDO International Limited’. Derudover rede- gøres der for grundlaget for vores partneres vederlag.

I rapporten beskrives og fremlægges endvidere vores interne kvalitetsstyringssystem, seneste kvalitetskontrol samt ledelsens erklæring om gennemsigtighedsrappor-ten. BDO’s regnskabsoplysninger gennemgås og de af vores kunder, som har interesse for offentligheden, bli-ver oplistet i overensstemmelse med kravene i EU-for-ordningen.

Gennemsigtighedsrapporten er udarbejdet i overens-stemmelse med artikel 13 i EU-forordning nr. 537/2014, der indeholder specifikke krav til indholdet af rapporten. BDO’s primære fokus og langsigtede strategi er at udleve vores formål om at være mennesker, der hjælper mennesker med at realisere deres drømme. Det vil vi blandt andet opnå gennem indlevende revision og råd-givning lokalt samt internationalt. Vi tilbyder således det bedste af to verdener; for hos BDO er det ikke enten el-ler, det er både og.

BDO er en af landets største rådgivnings- og revisions-virksomheder, og vi er tro mod det store tillidshverv, vores 1.550 medarbejdere udfører hver dag.

Som rådgivnings- og revisionsvirksomhed udgør BDO en hjørnesten i sikring af tilliden mellem offentligheden og virksomhederne.

Kun ved kontinuerligt at yde den højeste kvalitet i vores rådgivning og revision gør vi os fortjent til kundens og offentlighedens tillid.


Hent BDO's Gennemsigtighedsrapport 2022/23