Hvad er kvaliteten på jeres ældreområde?

For langt de fleste kommuner er der i øjeblikket fokus på at sikre høj kvalitet på ældreområdet. Hos BDO kan vi hjælpe kommunerne med at identificere de nødvendige tiltag, der kan sætte retningen for kvalitetsarbejdet via en 360 graders afdækning af den nuværende praksis.
 

I vores afdækning af ældreområdet er vi nysgerrige på:

 

Rammer og organisering

Vi foretager sammenlignende analyser af organisering, økonomiske rammer, ydelser og personale. Indblikket giver rum for at stille reflekterede spørgsmål til egen praksis og vurdere denne holdt op imod, hvordan andre kommuner griber det an.
 

Borgertilfredshed

Som modtager af serviceydelserne har borgerne en vigtig og relevant stemme i arbejdet med kvalitet. Vi søger at afdække tilfredshed igennem spørgeskema og interview med borgere og pårørende, hvormed målgrupperne kan sætte egne ord på deres oplevelser.

For yderligere at styrke dette input, kan vi supplere med opfølgende kvalitative interviews, der sikrer en dybdegående forståelse af de oplevede styrker og svagheder.
 

Medarbejdertrivsel og kultur

Med afsæt i en trivselsmåling vil vi dykke ned i tilfredsheden blandt medarbejdere med fokus på bl.a. samarbejde, videndeling, tillid og retfærdighed.

For at supplere trivselsmålingen er vi yderligere nysgerrige på kulturen i organisationen. For at undersøge kulturen afdækker vi den adfærd, der reelt viser sig i organisationen. Afdækningen gribes som oftest an i en kombination af observation og fokusgruppeinterviews med medarbejderne, ledere og MED-repræsentanter.
 

Kompetencer og ledelse

Afdækning af kompetencer og ledelse baserer vi på personaledata, interviews med ledelsen samt observationer i praksis. Formålet med observationerne er at ”dykke ned i opgaveudførelsen” og få indblik i dagligdagen og praksis på plejecentre og i hjemmeplejedistrikterne. Observationerne er funderet i en antropologisk tilgang og understøttet af vores tilgang ved sundhedsfaglige tilsyn på plejecentre og hjemmepleje i over halvdelen af landes kommuner.

I dialog med den enkelte kommune sammensættes og vægtes ovenstående komponenter således, at vægtningen og retningen spiller sammen med kommunens igangværende kvalitetsarbejde. Med analysen vil BDO udarbejde konkrete anbefalinger til, hvordan den enkelte kommune kan iværksætte tiltag, der fremmer og bygger videre på kommunens kvalitetsdagsorden. Mulige tiltag kan spænde vidt og omhandle kommunikative indsatser, ledelsesmæssig organisering, kompetenceopbygning m.m.

Med en 360 graders afdækning af nuværende praksis vil vi dermed pejle kommuner i en retning, hvor kvaliteten kan løftes med fokus på både borgere, medarbejdere og ledere.

 

 

BDO har i årtier bistået den offentlige sektor med analyser af ældreområdet. Altid med bred faglighed og detaljeret økonomisk forståelse for de sygeplejefaglige spidskompetencer.

Vi har indgående kendskab til driften på plejecentre, i hjemmeplejen, sygeplejen og på trænings- og hjælpemiddelområdet – samt de oplevede udfordringer, der knytter sig hertil. De nuværende udfordringer på ældreområdet handler især om at fremtidssikre området med fokus på høj kvalitet båret af de nødvendige kompetencer på medarbejder- og ledelsesniveau.

Udover Vejle Kommune arbejder BDO med en række andre kommuner om kvalitetsdagsordenen i ældreplejen. Skulle du være nysgerrig på BDO’s tilgang og kompetencer, så kontakt os endelig. Det er helt uforpligtende.


Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.