Råderum og budget i balance

Mange sygehuse oplever, at økonomien er under pres som følge af stigende medicinpriser samt teknologisk, demografisk og behandlingsmæssig udvikling. 

Flere steder oplever man, at den løbende drift er i ubalance. Hvis der tillige over flere år er gennemført effektiviseringer, kan det blive svært at pege på nye handlemuligheder, når der skal tilpasses.

En analyse af råderum giver et forslagskatalog over tænkelige handlemuligheder – også dem, der normalt udelades – suppleret med mulige nye veje. 

I råderumsanalysen er det centralt, at alt lægges på bordet, og at der tages stilling. Analysen hjælper til en bevidstgørelse om og synliggørelse af, hvor der kan omprioriteres, effektiviseres og foretages besparelser.

Fordele ved en råderumsanalyse

En råderumsanalyse bidrager med: 

•    Indsigt i udgiftsniveauer på tværs af afdelinger – herunder udviklinger og sammenhænge.
•    Overblik over alle realistiske handlemuligheder.
•    Vurdering af økonomiske effekter ved forskellige initiativer/handlemuligheder.
•    Synliggørelse af potentialer i planlægning, prioriteringer, organiseringer og aktivitetsniveau.
•    Bedre forståelse for arbejdet med økonomi, budgetlægning og identifikation af handlemuligheder i den samlede organisation.

Med andre ord understøtter råderumsanalysen sygehusets mulighed for et budget i balance gennem stærkere prioritering og klogere opgaveløsning.
 

Hvad får sygehuset ud af det?

Råderumsanalysens formål er at pege på, hvor der – indenfor gældende budgetrammer – kan frigøres midler til nye prioriteringer og som udgangspunkt uden, at der gås på kompromis med den eksisterende faglige kvalitet.

Når BDO leverer en analyse, vil den indeholde en række konkrete råderumsforslag, der kan tages stilling til. Et forslag beskriver, hvad der kan gøres anderledes, et estimeret potentiale (økonomisk og fagligt), hvordan forslaget skal eksekveres, og om der er særlige opmærksomhedspunkter og forudsætninger i forbindelse med implementeringen.

BDO har stor erfaring med at anvende råderumstilgangen/redskabet i mange forskellige offentlige og politiskstyrede organisationer.

I sygehusregi anlægges et særligt fokus på forslag, som varigt styrker produktiviteten og arbejdsmiljøet uden, at kvaliteten forringes. Derudover rådgiver vi om, hvordan omstillingsprocesser skal gribes an, så sygehuset og/eller den pågældende afdeling opnår mest mulig gennemslag i implementeringen af forbedringsforslag.

Download vores produktark neden for og læs mere om typiske analysetemaer, indholdet af en råderumsanalyse, eksempler på kategorier og forbedringspotentialer. Du er også velkommen til at kontakte os for at uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe jer.


Download vores produktark og læs mere