Kortlægning og analyse af jeres kommunale specialundervisningstilbud

Kortlægning og analyse af jeres kommunale specialundervisningstilbud

Mange af landets kommuner oplever aktuelt at flere og flere børn og unge er i mistrivsel, og at andelen af børn, som har behov for et specialundervisningstilbud, er stigende. Det lægger et øget udgiftspres på kommunerne, ligesom det kan betyde, at kommunens tilbud skal kunne rumme og tilgodese en bredere målgruppe af børn og unge.


I BDO har vi stor og aktuel erfaring med analyser af de specialiserede undervisningstilbud, og vi har et indgående kendskab til, hvad der virker i praksis.


Analyser på det specialiserede undervisningsområde kan se ud på mange måder, men bør som udgangspunkt altid inkludere følgende to elementer:  

  • En kortlægning af jeres specialundervisningstilbud, herunder økonomiske forhold og elevgrundlag
  • En kortlægning af jeres visitationspraksis – fra første bekymring til visitationsbeslutning


Når vi kigger på jeres specialundervisningstilbud, kortlægger vi tilbuddenes nuværende budgettildeling og elevpriser, og afdækker elevgrundlaget, herunder hvor børnene og de unge er visiteret fra. I nogle tilfælde kan det give mening at lave en benchmarkanalyse op imod relevante sammenligningskommuner, med henblik på at være nysgerrige på om der kan hentes inspiration ift. drift og segregering.

I afdækningen af visitationspraksis kommer vi til at tale om, hvordan en visitationsproces foregår fra første færd, når de første tegn på mistrivsel opstår, og indtil barnet eller den unge er visiteret til et specialtilbud. Det gør vi ved at kortlægge visitationsudvalgets proces og bemanding, udarbejde målgruppebeskrivelser for kommunens tilbud, gennemgå udvalgte visitationssager og observere et eller flere af kommunens specialundervisningstilbud.

Når vi laver analyser på specialundervisningsområdet, går vi altid til opgaven med ønsket om, at flest mulige elever skal være i eller så tæt på almenområdet som muligt, under hensyntagen til det enkelte barns behov.


Skal vi uddybe?

BDO har hjulpet en lang række kommuner med analyser af specialundervisningsområdet. Kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne hos jer.