Artikel:

Politisk aftale om kompensation til virksomheder berørt af restriktionerne i Nordjylland

24 november 2020

Line Bundgaard , Director, statsautoriseret revisor |

På baggrund af de skærpede lokale restriktioner i Nordjylland i perioden 6. november – 22. november 2020 er der offentliggjort en politisk aftale om hjælpepakker til de berørte virksomheder i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune samt til virksomheder uden for de 7 kommuner, som også er berørt af den lokale nedlukning af Nordjylland.

Det er politisk aftalt, at der kan opnås kompensation for følgende:

 • Faste omkostninger og Faste omkostninger ”Light”
 • Omsætningstab for selvstændige, freelancere, kombinatører og kunstnere
 • Lønkompensation
 • Pendlerlønkompensation

Kompensationsordningerne vil løbe fra 6. november til og med 22. november 2020, hvor de lokale restriktioner er ophævet. Herefter vil det igen være muligt at søge på de landsdækkende kompensationsordninger, hvis virksomheden lever op til kravene.

Den politiske aftale vedrørende lønkompensation blev offentliggjort den 8. november 2020 og baserer sig på den oprindelige periode for restriktionerne, 6. november til 3. december 2020. Hvorvidt ophævelsen af de lokale restriktioner pr. 22. november 2020 forkorter perioden for lønkompensation er desværre ikke udmeldt endnu.


Faste omkostninger – inden for de syv kommuner

Alle virksomheder indenfor de syv nordjyske kommuner får adgang til kompensation for faste omkostninger, hvis de har en omsætningsnedgang på mindst 30 procent. Alt afhængig af omsætningsnedgangen vil virksomheden få dækket en procentdel af virksomhedens faste omkostninger. Hvis en virksomhed er tvangslukket og ingen omsætning har, kan den få dækket 100 procent. af de faste omkostninger.

Tilsvarende kan virksomhederne indenfor de syv kommuner få adgang til kompensation på p-nummerniveau (afdelinger indenfor de syv kommuner) uagtet, at hele cvr-nummeret ikke oplever omsætningsnedgang på mindst 30 procent som følge af restriktionerne. Hvis der ansøges på p-nummer niveau kan, der alene søges på faste stedbundne omkostninger.

Faste stedbundne omkostninger defineres som:

 • husleje
 • renter og bidrag på lån i ejendomme
 • forbrugsudgifter til el, vand og varme samt
 • ejendomsforsikring og -skatter

Virksomheder, som ansøger på hele cvr-nummeret, kan ansøge om kompensation for faste omkostninger, som vi kender fra den oprindelige ordning, hvor der gives kompensation ud fra en 12-trins trappemodel, hvor kompensationsprocenten afhænger af den procentvise omsætningsnedgang.

Der er også mulighed for at ansøge om de førnævnte faste stedbundne omkostninger, som på samme vis, som i den nye landsdækkende ordning ”faste omkostninger light”. Der kræves ikke revisorerklæring ved anvendelse af ”faste omkostninger light”, men der kan alene opnås kompensation for 50procent af de 4 omkostningstyper, dog maksimeret til 50.000 kr. pr. måned.
 

Faste omkostninger – uden for de syv kommuner

Modellen ovenfor som berører virksomheder indenfor de syv kommuner er udvidet til tillige at gælde virksomheder udenfor de syv nordjyske kommuner som får adgang til kompensation for faste omkostninger, hvis de har en omsætningsnedgang på mindst 30 procent. som følge af de restriktionerne i de syv nordjyske kommuner.

For virksomheder udenfor de syv kommuner gælder det, at der udelukkende kan søges for hele cvr-nummeret og det er alene de førnævnte faste stedbundne omkostninger, som kan indgå i kompensationsansøgningen.

For at kunne ansøge denne ordning er det et krav, at virksomheden kan sandsynliggøre at omsætningsfaldet skyldes de nordjyske restriktioner. Aftaleteksten oplister følgende eksempler:

 • At en væsentlig del af virksomhedens salg eller leverancer går til modtagere i de syv kommuner, det vil sige virksomheden skal have gentagne direkte transaktioner med én eller flere modtagere i de syv kommuner, og ophør eller ændringer i disse skal kunne forklare omsætningsnedgangen.
 • At en væsentlig andel af medarbejderne er bosiddende i de syv kommuner. Det vil sige mindst 30 procent. af medarbejderne eller mere end 50 ansatte.
 • At en væsentlig del af produktionen er begrænset, fordi centrale leverancer kommer fra leverandører i de syv kommuner, det vil sige virksomheden skal have gentagne, direkte leverancer fra én eller flere leverandører i de syv kommuner, og ophør eller ændringer i disse skal kunne forklare omsætningsnedgangen.

Alt afhængig af omsætningsnedgangen vil virksomheden få dækket en procentdel af virksomhedens faste omkostninger. Virksomhederne udenfor de berørte kommuner kan, på samme måde som virksomheder inden for de syv kommuner, vælge om de vil gøre brug af ordningen for ”faste omkostninger light” i stedet, hvor der alene kan søges kompensation for de tidligere nævnte faste stedbundne omkostninger.
 

Omsætningstab for selvstændige, freelancere, kombinatører og kunstnere

Alle selvstændige mv. i de syv nordjyske kommuner får adgang til kompensation, hvis de har en omsætningsnedgang på mindst 30 procent. Der ydes kompensation for 90 procent af omsætningsnedgangen, dog 100 procent i perioder, hvor den selvstændige har forbud mod at holde åbent, hvis der ikke er omsætning. Desuden gælder øvrige regler for kompensationsordningen. Ordningen maksimeres til 23.000 kr. pr. måned pr. indehaver for selvstændige samt freelancere, og 20.000 kr. for kombinatører efter de samme regler som den oprindelige kompensationsordning.

I lighed med ordningerne vedrørende faste omkostninger, er det aftalt at selvstændige, freelancere, kombinatører og kunstnere udenfor de syv kommuner kan opnå samme kompensation som berørte indenfor de syv nordjyske kommuner under en række forudsætninger.

Det er et krav for ansøgning at det kan sandsynliggøres at omsætningsfaldet skyldes de nordjyske restriktioner. Aftaleteksten oplister følgende eksempler:

 • At en væsentlig del af den selvstændiges mv. salg eller leverancer går til modtagere i de syv kommuner, det vil sige, at den selvstændige mv. skal have gentagne direkte transaktioner med én eller flere modtagere i de syv kommuner, og ophør eller ændringer i disse skal kunne forklare omsætningsnedgangen.
 • At en væsentlig del af den selvstændiges mv. arbejdsmuligheder er begrænset, fordi centrale leverancer kommer fra leverandører i de syv kommuner, det vil sige den selvstændige mv. skal have gentagne, direkte leverancer fra én eller flere leverandører i de syv kommuner, og ophør eller ændringer i disse skal kunne forklare omsætningsnedgangen.

Den politiske aftale indebærer tillige at ovennævnte grupper af selvstændige m.v., som er forhindret i at pendle til- / fra deres arbejdssted som følge af begrænsningerne i mobiliteten på grund af lukning af kommunegrænser, er kompensationsberettigede på samme vilkår.
 

Lønkompensation

Den indgåede trepartsaftale indfører en lokal model for lønkompensation, som baserer sig på den oprindelige model for lønkompensation. I den oprindelige hjælpepakke var det et krav, at hele virksomheden (cvr.nr.) var omfattet af lønkompensationsordningen, men fra d. 6. november kan virksomheder søge om kompensation ved nedlukninger af lokale arbejdssteder (p-numre). Det skal sikre, at virksomheder med afdelinger rundt i landet / på tværs af lukkede kommunegrænser vil kunne få kompensation for arbejdssteder, som måtte blive lokalt nedlukket.

Virksomheden skal hjemsende minimum 30 procent af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Medarbejderne må under hjemsendelse ikke arbejde for virksomheden. Der skal under hjemsendelsen betales fuld løn til den enkelte medarbejder.

Lønkompensationen vil udgøre 75 procent. af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn og 90 procent. af de samlede lønudgifter for omfattede ikke-funktionærers løn, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. hjemsendte ansatte. Der stilles ikke krav om afvikling af feriedage.

Der vil kunne opnås lønkompensation for medarbejdere ansat før 6. november. Virksomheden må i hjemsendelsesperioden ikke afskedige medarbejdere som følge af økonomiske årsager.
 

Pendlerlønkompensation

Tilsvarende er der aftalt en pendlerlønkompensationsordning for virksomheder med arbejdssteder i og uden for de syv kommuner. Der ydes lønkompensation for den enkelte medarbejder, som ikke kan arbejde grundet lukning af kommunegrænserne. Kompensationsordningen kan dermed også hjælpe virksomheder placeret udenfor de ramte syv kommuner.

Pendlingslønkompensationen vil udgøre 75 procent. af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn og 90 procent. af de samlede lønudgifter for omfattede ikke-funktionærers løn, dog maksimalt 45.000 kr. pr. måned pr. hjemsendte ansatte. Det forhøjede niveau skal ses i forhold til den særlige lokale udfordring med borgerens pendling ind og ud af kommunerne i forhold til deres arbejde.

Kompensation som følge af restriktion vedr. pendling på tværs af kommunegrænser kræver dokumentation for, at medarbejdere bor i en karantæneramt kommune eller at virksomhederne ligger i en karantæneramt kommune, samt at der ikke kan krydses karantæneramte kommuner.
 

Hvor kan der søges om kompensation?

Der er fortsat tale om en politisk aftale, og aftalerne skal statsstøttegodkendes, hvorfor der kan ske ændringer til ovenstående. Der er endnu ikke er mulighed for at søge kompensation efter ovenstående.

Når der åbnes for ansøgninger, skal ansøgning ske via virk.dk.