Virksomheder, der måler deres elforbrug, kan få penge tilbage

30 november 2016

En af landets største supermarkedskæder har tabt ikke bare én, men hele to sager i Landsskatteretten om godtgørelse af elafgift af strømforbrug til vandvarmere. I begge tilfælde fordi de ikke havde opsat separate målere.

I en artikel i Depechen 2016, nr. 2, fortalte vi, at momsregistrerede virksomheder normalt kan få godtgjort størstedelen af den elafgift, som de betaler, men at alt for mange – især butikker – desværre ikke udnytter muligheden på grund af ukendskab til reglerne.

Der gælder særlige regler for godtgørelse af elafgift af elektricitet, der anvendes til opvarmning, til airconditionering og til vandvarmere. I sådanne tilfælde forudsætter godtgørelse nemlig som udgangspunkt, at elforbruget til disse formål måles.

Netop vandvarmere var midtpunkt i en sag, der for nylig blev afgjort ved Landsskatteretten. Mere præcist angik den spørgsmålet om, hvorvidt en større supermarkedskæde var berettiget til godtgørelse af elafgift af elektricitet til vandvarmere, der var påmonteret koldtvandsforsyningsrøret i forretningernes pantrum.

Sagen var delt i 2. Den første del handlede om det principielle. Om kæden var berettiget til godtgørelse. Den anden del om, hvorvidt kæden – hvis den tabte den første sag – kunne udnytte en særlig livlineregel og opnå godtgørelse med 3 års tilbagevirkende kraft, hvis den opsatte separate målere.

Sag nr. 1
SKAT havde efteropkrævet et beløb på 610.190 kr. i elafgift for perioden 1. november 2010 til 30. juni 2013 (32 måneder), idet elforbruget til vandvarmerne i 77 butikkers pantrum ikke var anset for godtgørelsesberettiget.

Den afgørelse blev stadfæstet af Landsskatteretten. I sin kendelse begrundede retten dette med, at der ikke var foretaget måling af forbruget, og at selskabet i øvrigt ikke var omfattet af en særlig konduiteregel.

Sag nr. 2
Virksomheder, der på grund af ukendskab til reglerne ikke har fået godtgjort deres elafgifter, eller som modtager krav fra SKAT om tilbagebetaling af refunderet afgift, fordi de ikke anses for at opfylde betingelserne herfor, kan gøre brug af en særlig livlineregel. Den betyder, at virksomhederne kan få tilbagebetalt elafgifter 3 år tilbage i tid, hvis de opsætter separate målere, der måler det faktiske strømforbrug i en periode på 12 måneder. Refusionen tilbage i tid sker herefter på grundlag af resultatet af målingen.

I den konkrete sag anmodede supermarkedskæden om regulering tilbage til den 1. november 2010. Det vil sige for den periode, som SKAT havde krævet tilbagebetaling for. Kæden havde dog endnu ikke opsat de separate målere, idet man ville afvente udfaldet af sag 1.

SKAT havde nægtet at imødekomme ansøgningen, hvilken afgørelse blev tiltrådt af Landsskatteretten, der i sin kendelse anførte, at tilbageregulering regnes fra det tidspunkt, hvor målerne rent faktisk sættes op, hvilket endnu ikke var sket.

Kommentarer til afgørelserne
Hvorvidt det kan betale sig at opsætte separate målere, afhænger af størrelsen af de hermed forbundne omkostninger contra den besparelse, som muligheden for refusion af elafgifter indebærer. Det er vores erfaring, at der ikke skal ret meget til, før at udgifterne til de ekstra målere er tjent hjem.