Skatten på fondsuddelinger sættes ned

19 oktober 2016

Regeringen vil ophæve fondes adgang til skattefradrag for uddelinger til ikke-almennyttige formål. Til gengæld skal skatten for modtagere af sådanne uddelinger sættes ned med 20 %.

Danske fonde og foreninger kan ved deres indkomstopgørelse fradrage alle former for uddelinger, herunder også uddelinger til ikke-almennyttige formål. Det sidste dog kun, hvis modtageren af uddelingen er skattepligtig her i Danmark.

EU-Domstolen fastslog imidlertid sidste år, at det efter EU-retten ikke er tilladt at gøre fradrag betinget af en sådan lokal skattepligt. Den danske regering var dermed tvunget til at ændre reglerne, men i stedet for at fjerne skattepligtskravet fra fradragsbestemmelsen har regeringen valgt at gå den modsatte vej.

Lovforslaget
I et netop fremsat lovforslag foreslår regeringen således, at fondes adgang til fradrag for uddelinger til ikke-almennyttige formål helt skal ophæves. Til gengæld sættes skatten hos modtagerne af disse uddelinger ned. Firkantet sagt så flyttes en del af skatten hos legatmodtagerne – der kan være både personer, selskaber og andre fonde – dermed over i den uddelende fond.

Nedsættelsen af skatten hos modtagerne skal konkret ske på den måde, at de kun skal medregne 80 % af den modtagne uddeling til deres skattepligtige indkomst.

De nye regler skal efter forslaget have virkning for uddelinger, der er besluttet den 5. oktober 2016 – datoen for fremsættelsen af lovforslaget – eller derefter.

Betydningen af de nye regler
De nye regler vil især få betydning for familiefonde, herunder de ikke så få fonde, der har det som deres væsentligste formål at eje og drive en bestemt virksomhed, og som primært foretager uddelinger til efterkommere af de oprindelige stiftere af denne.

Den manglende fradragsret for sådanne uddelinger vil alt andet lige reducere disse fondes muligheder for at give legater.

Modtagere af sådanne legater kan til gengæld glæde sig over en uventet nedsættelse af skatten. Hos personer beskattes sådanne legater som personlig indkomst, men der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag. Marginalskatten ligger dermed i øjeblikket på knap 53 %, hvilken skat efter de nye regler vil falde til ca. 42 %.