Skat når du lejer din bil ud gennem GoMore

27 juli 2016

Hvordan opgøres overskuddet – som du skal betale skat af - når du lejer din bil ud gennem GoMore eller en af de andre aktører inden for privat biludlejning? Svaret får du her.

Hvis du lejer din bolig ud gennem Airbnb eller tilsvarende portaler, vil indtægten i de fleste tilfælde være skattefri. Og tjener du så meget, at du alligevel skal betale skat, er reglerne for opgørelse af det skattemæssige overskud ganske enkle, jf. vores artikel i Depechen 2016, nr. 1.

Tilsvarende gælder desværre ikke, hvis du lejer din bil ud gennem GoMore eller lignende firmaer. Her har Folketinget endnu ikke kunnet besinde sig til at fastsætte enkle regler. Det betyder, at der skal betales skat af hver eneste krone, der tjenes, og at opgørelsen af det skattemæssige overskud er ganske kompliceret.

Nyt styresignal på vej
SKAT har for nylig offentliggjort et udkast til et såkaldt styresignal, hvori de prøver at forklare reglerne. Det er givetvis lavet i den bedste hensigt, men er på flere punkter så upræcist, at næppe ret mange forstår, hvad der helt nøjagtig menes. Det rettes der forhåbentlig op på i den endelige udgave.

Styresignalet fastslår dog ganske klart, at bilejere, der lejlighedsvis udlejer deres private bil, ikke anses for at drive erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig forstand. Det betyder, at underskud ikke kan fratrækkes, og at overskud beskattes som personlig indkomst, men uden at der skal betales arbejdsmarkedsbidrag. Marginalskatten ender dermed på omkring enten 38 % eller 53 % afhængig af, om den samlede indkomst ligger under eller over topskattegrænsen.

Opgørelsen af det skattepligtige overskud
Et korrekt opgjort overskud kræver, at du fra første øjeblik – altså fra og med den dag, hvor du første gang udlejer din bil - holder styr ikke bare på dine lejeindtægter, men også på alle dine udgifter vedrørende bilen. Og ikke kun biludgifterne i udlejningsperioden, men for hele året.

Du skal endvidere finde ud af, hvad din bil er værd dels på starttidspunktet og dels ved årets udgang. Dette for at kunne udregne værditabet på bilen i årets løb.

Og endelig skal du holde styr på, hvor mange kilometer bilen samlet kører i udlejningsperioderne såvel som på hele året. Det kræver et kørselsregnskab. Dette skal du bruge til at udregne din fradragsbrøk. Altså den andel af dine samlede udgifter (inklusive værditab), som du kan modregne i din lejeindtægt. Hvis din bil samlet har kørt 15.000 km, heraf 3.000 km under udlejning, kan du fratrække 20 % (3/15) af dine udgifter.

Eksempel
For nemheds skyld forudsætter vi, at du begynder din udlejningsvirksomhed allerede ved årets begyndelse, og at du lejer ud hele året.

Kørselsregnskabet viser, at bilen har kørt 16.000 km i årets løb, hvoraf de 4.000 km er kørt under udlejning. Det giver en fradragsprocent på 25.

Vi antager, at din bil har en handelsværdi på 115.000 kr. ved årets start og en værdi på 105.000 kr. ved årets slutning.

Og endelig lægger vi til grund, at den samlede indtægt ved udlejning har udgjort 12.000 kr., og at årets samlede udgifter til ejerafgift, forsikring, brændstof og vedligeholdelse (værkstedsregninger, dæk mv.) løber op i 20.000 kr.

Indtægt ved udlejning

12.000 kr.

 

Provision til udlejningsfirma (20 %)

-2.400 kr.

9.600 kr.

 

 

 

Årets biludgifter

20.000 kr.

 

Årets værditab (115.000 kr. – 105.000 kr.)

10.000 kr.

 

Samlede udgifter

30.000 kr.

 

Fradragsberettiget andel, 25 % af 30.000 kr.

 

-7.500 kr.

 

 

 

Skattepligtigt overskud

 

2.100 kr.

Værditabet
Den sværeste post i regnskabet er værditabet, som nødvendigvis må fastsættes efter et skøn. Det kan opgøres ved fx at undersøge bilens handelsværdi på Bilbasen eller en anden internetportal for biler ved årets begyndelse henholdsvis slutning.

Kommentar til reglerne
De nuværende regler opfattes næppe af mange som et incitament til at selvangive et korrekt overskud ved udlejning af privatbilen.

Personer, der måske kun udlejer deres bil nogle ganske få gange om året, vil formentlig anse det for helt uoverskueligt, at de skal holde styr på deres biludgifter for hele året for at kunne udregne det beløb, som de kan modregne i lejeindtægten.

Det eneste rigtige vil, efter vores opfattelse, være at fastsætte en fradragsberettiget kilometersats – fx identisk med satsen for den skattefrie kørselsgodtgørelse – og supplere med en skattefri bundgrænse, som det kendes fra udlejning af boliger.

Uberchauffører
SKAT bemærker i styresignalet, at dette ikke gælder for Uberchauffører og andre, der udøver taxalignende kørsel, fordi der i øjeblikket verserer en retssag om lovligheden af sådan kørsel, hvilken sag ifølge SKAT måske kan få betydning for den skattemæssige behandling.

Det er dog vores vurdering, at Uberchauffører m.fl., der kun lejlighedsvis arbejder som sådan, vil skulle anvende de ovenfor beskrevne regler. Ved kørsel i videre omfang vil de formentlig være omfattet af reglerne for selvstændigt erhvervsdrivende.

Samkørsel
SKAT bemærker også i styresignalet, at dette heller ikke gælder ved samkørsel. Det vil sige tilfælde, hvor en bilejer modtager et beløb for at tage en kollega, en nabo eller andre med i bilen. En sådan betaling anses hverken som betaling for persontransport eller for udlejning af bilen, men derimod som deling af biludgifterne.