Regnskabsmæssig indregning af indtægter fra varesalg

07 september 2016

Selvom indregningen af salgsindtægter i årsregnskabet i de fleste tilfælde giver sig selv, så er der alligevel en række forhold – især omkring ejendomsret og returret – som man skal være opmærksom på.

Tidspunktet for indregning af indtægter fra salg af varer giver i de fleste tilfælde sig selv og volder sjældent de store udfordringer. Alligevel er der nogle forhold, som det kan være godt at være opmærksom på.

Udgangspunktet er, at der kan ske indregning, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Alle væsentlige risici og afkast, der knytter sig til ejendomsretten, er overgået til køber.
  • Sælger har ikke længere det ledelsesmæssige engagement, som normalt er forbundet med ejendomsretten, eller kontrollen over de solgte varer.
  • Indtægten kan måles pålideligt.
  • Det er sandsynligt, at betalingen for varerne vil tilgå virksomheden.
  • De omkostninger, der knytter sig til salget, kan måles pålideligt.

Særligt om ejendomsretten
Har sælger forpligtet sig til at installere den solgte vare, kan der ikke ske indregning af indtægten fra salget, før installationen er udført, med mindre denne opgave er uvæsentlig.

Derimod skal der med det samme ske indregning af salgsindtægten, selvom sælger har forbeholdt sig ejendomsretten, indtil køberen har betalt for varen. Dette anses nemlig ikke for en væsentlig risiko.

Ved salg af varer fra lager vil der normalt ikke ske risikoovergang, før levering er sket. Det er dermed leveringstidspunktet, som er afgørende for, hvornår der kan ske indregning af salgsindtægten. Der kan dog være tilfælde, hvor varer henstår særskilt individualiseret på sælgers lager, men for købers regning og risiko. I så fald kan indtægten indregnes før levering har fundet sted.

Varer med returret
Gives køber en mulighed for at returnere de solgte varer helt eller delvis, udskyder dette ikke tidspunktet for indregning af indtægten, men der skal foretages en hensættelse på den del, som forventes returneret.

Hensættelsen skal opgøres på baggrund af historikken omkring returneringer, således at den indregnede omsætning på salgstidspunktet alene udgør den del, som ikke forventes returneret.

Siger erfaringen, at 5 procent af varerne returneres, skal 5 procent af omsætningen henføres til en hensat forpligtelse, ligesom 5 procent af kostprisen for de solgte varer skal forblive som varelager. Ved udløbet af returperioden skal hensættelsen og varelagerposten revurderes og om muligt indregnes i resultatopgørelsen.

Kontantrabatter, bonus mv.
Rabatter og andre former for nedslag i salgsprisen skal indregnes som en reduktion af omsætningen og ikke som en renteomkostning eller finansiel post i øvrigt.

Se i denne forbindelse vores artikel om den regnskabsmæssige behandling af kontantrabatter i Depechen 2016, nr. 16.