Nye krav til ledelsesberetningen i årsrapporten

16 november 2016

Den nye årsregnskabslov medfører en række nye krav til ledelsesberetningen i årsrapporten. Nedenfor gennemgår vi ændringerne og kravene for virksomheder i regnskabsklasse B.

Tidligere skulle virksomheder i regnskabsklasse B oplyse om virksomhedens væsentligste aktiviteter i enten noterne eller i ledelsesberetningen. Der var alene krav om en ledelsesberetning, hvis der havde været væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter eller økonomiske forhold.

Efter den nye årsregnskabslov skal årsrapporten for en klasse B-virksomhed altid indeholde en ledelsesberetning, der skal oplyse om:

  • Virksomhedens væsentligste aktiviteter
  • Eventuelle væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold
  • Eventuelle egne kapitalandele.

De væsentligste aktiviteter
Dette omfatter en beskrivelse af de produkter og ydelser, som genererer størstedelen af nettoomsætningen og indtjeningen. I de fleste tilfælde vil dette give sig selv.

Hvis en virksomhed fx sælger varer og tjenesteydelser, er det denne aktivitet, som genererer nettoomsætningen og derfor skal beskrives som den væsentligste aktivitet.

Er virksomheden fx agent for en udenlandsk producent af en vare, vil den væsentligste aktivitet naturligvis være selve salgsaktiviteten og ikke produktionen.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold
Dette omfatter væsentlige ændringer i virksomhedens drift, beskæftigelse, investeringsomfang, finansieringsforhold, kapitalgrundlag mv., som har påvirket indeværende regnskabsår og/eller vil påvirke kommende regnskabsår.

Eksempler:

  • Ændring af aktivitet
  • Nedlæggelse eller oprettelse af aktiviteter
  • Opgivelse eller erhvervelse af markeder
  • Foretagne strukturtilpasninger eller omfattende rationaliseringer
  • Omstrukturering, rekonstruktion, fusion, spaltning, koncernetablering
  • Køb eller salg af virksomheder.

Egne kapitalandele
Oplysningskravet er flyttet fra noterne til ledelsesberetningen. Se nærmere om den regnskabsmæssige behandling af egne aktier i vores artikel i Depechen 2016, nr. 14.

Øvrige krav til ledelsesberetningen
Når det er væsentligt for forståelsen af den samlede årsrapport, skal ledelsesberetningen også indeholde en beskrivelse af eventuelle usikkerheder om going concern, usikkerhed om indregning og måling af aktiver og forpligtelser, usædvanlige forhold og af begivenheder efter balancedagen.

Koncernregnskaber i klasse B
Koncerner i denne klasse, der frivilligt aflægger koncernregnskab, skal udarbejde en ledelsesberetning for koncernen. I praksis skrives der ofte en fælles ledelsesberetning for koncernen og for modervirksomheden.