Når hovedaktionærer kautionerer for deres selskab

27 januar 2014

Landsskatteretten har fastslået, at en hovedaktionær ikke kan fradrage tab på kautionspræmier i sine egne selskaber. Det forhold, at han har betalt skat af præmierne, gør ingen forskel.

Den konkrete sag drejede sig om en hovedaktionær, der havde kautioneret for sine selskabers bankgæld, og som faktisk havde beregnet sig en præmie herfor, som var bogført på mellemregningskonti med de respektive selskaber.

Hovedaktionæren havde imidlertid ikke medregnet præmierne ved sin indkomstopgørelse, da han, på grund af selskabernes anstrengte økonomi, aldrig havde fået disse udbetalt. Han havde tværtimod måttet indgå en akkordaftale med selskaberne, hvorved han havde eftergivet disse deres gæld til ham.

Landsskatteretten fastslog indledningsvis i sin afgørelse, at hovedaktionæren var skattepligtig af de beregnede kautionspræmier i takt med, at der blev erhvervet ret til disse. Dernæst fastslog Landsskatteretten, at hovedaktionæren ikke havde drevet næringsvirksomhed med sikkerhedsstillelse. Han havde heller ikke drevet virksomhed med handel med fordringer. Tabet på fordringerne var derfor ikke fradragsberettiget. Du kan læse afgørelsen her.

BDO mener
Der er tale om en opsigtsvækkende afgørelse, som alle hovedaktionærer og deres rådgivere bør være opmærksomme på.

Det er nemlig ganske sædvanligt, at hovedaktionærer kautionerer for deres selskaber, men det er langt fra alle, som modtager præmie herfor. Det efterlader altid 2 spørgsmål. For det første om SKAT kan kræve, at der bliver beregnet en sådan. For det andet om der er tabsfradrag, hvis aktionæren lider tab på en præmie, der aldrig bliver udbetalt.

Den nye kendelse fastslår, at der ikke er tabsfradrag. Heller ikke selv om der er betalt skat af tilgodehavendet. Afgørelsen udstiller efter vores opfattelse det urimelige ved de nuværende regler, hvorefter hovedaktionærer har fradrag for tab af enhver art ved udlån til 3. mand, men ikke ved udlån til deres eget selskab. Vi har derfor henvendt os til Folketingets Skatteudvalg med et forslag om at ændre reglerne, ligesom vi har omtalt problemstillingen i et indlæg på BDO Debatterer på LinkedIn. Det kan du læse her.

Når det gælder det første spørgsmål fastslog Landsskatteretten tilbage i 2005, at SKAT kan beskatte et selskab af en fikseret præmie, hvis det har kautioneret for et koncernforbundet selskab. Det skyldes, at manglende betaling anses for et unormalt forretningsvilkår. Afgørelsen – som du kan læse her – må antages også at gælde for hovedaktionærers kaution for deres selskaber.

I de tilfælde, hvor der er tale om kaution for et velkonsolideret selskab, er selskabets betaling af en kautionspræmie faktisk ikke nogen ulempe for hovedaktionæren. Præmien beskattes nemlig som kapitalindkomst. I stedet for at hæve lønnen – som jo beskattes som personlig indkomst – er det derfor mere fordelagtigt at lade selskabet betale en kautionspræmie.

Der findes ikke nogen opskrift på, hvor stor en kautionspræmie kan eller skal være. Det afhænger af de konkrete forhold, herunder om långiveren har primær sikkerhed i andre aktiver. Vores generelle råd er, at der bør tages stilling til spørgsmålet allerede når kautionen påtages, og at det er bedre at betale en beskeden præmie end slet ingen.


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.