Momsfradrag ved leasing af personbiler

11 februar 2014

Ved leasing af firmabiler på hvide plader kan en del af momsen af de løbende leasingydelser under visse betingelser fratrækkes. Når det gælder udbetalingen, er der derimod kun undtagelsesvis momsfradrag.

Ved køb af en firmabil på hvide plader kan ingen del af momsen fradrages. Det gælder også for momsen af de løbende driftsudgifter.

Ved leasing af en personbil forholder det sig anderledes. Løber leasingperioden over mere end 6 måneder, og skal bilen anvendes mindst 10 % til erhvervsmæssig kørsel, er der fradrag for en del af momsen af de løbende leasingydelser.

Den fradragsberettigede del af momsen kan højst udgøre 25 % af et beregnet afgiftsgrundlag. I dette indgår alene den del, der kan henføres til forrentning og afdrag af registreringsafgiften. Den fradragsberettigede moms beregnes og oplyses af leasingselskabet. Virksomheden skal derfor ikke selv foretage sig noget.

Formålet med denne særregel er at sidestille leasing af biler med køb af biler, idet der ikke betales moms af registreringsafgiften ved køb af en bil. Ved leasing af en bil indgår leasingselskabets udgift til registreringsafgift naturligvis ved beregningen af leasingydelsen, og derfor gives der altså fradrag for en del af momsen, hvis bilen anvendes i et ikke ubetydeligt omfang i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter. Der stilles ikke krav om, at den erhvervsmæssige kørsel skal kunne dokumenteres med et kørselsregnskab.

Vi bliver tit spurgt, hvorvidt der også er fradrag for en del af momsen af udbetalingen – den ekstraordinære leasingydelse – der almindeligvis skal betales ved indgåelse af en leasingaftale.

I det fleste tilfælde er svaret nej. Men der gælder dog en undtagelse i tilfælde, hvor førstegangsydelsen er så høj, at det beregnede fradrag af de løbende leasingydelser er højere end den faktiske moms af disse.
 
For en ny bil, hvor registreringsafgiften udgør eksempelvis 300.000 kr., udgør momsfradraget hos virksomheden, der leaser den, et beløb på 1.500 kr. pr. måned, men kan ikke overstige den faktiske moms af den månedlige leasingydelse. Hvis den månedlige leasingudgift således udgør 4.200 kr. + moms, kan der kun fratrækkes 1.050 pr. måned. Til gengæld kan der fradrages noget af momsen af udbetalingen, nemlig forskellen mellem 1.500 kr. og de 1.050 kr. = 450 kr. pr. måned. 


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.