Momsfradrag for varebiler udenfor virksomhedsordningen

06 maj 2014

Der kan opnås fradrag for momsen af de løbende driftsudgifter vedrørende blandet benyttede biler, selvom de holdes udenfor virksomhedsordningen. Det gælder, uanset hvordan de erhvervsmæssige udgifter bliver godtgjort.

Indehavere af personligt ejede virksomheder kan, hvis de bruger virksomhedsskatteordningen, frit bestemme, hvorvidt de vil lade en blandet benyttet bil indgå i ordningen eller ej.

Indgår bilen i virksomhedsordningen, kan der i virksomhedens skatteregnskab foretages fradrag for samtlige driftsudgifter og skattemæssige afskrivninger på den fulde anskaffelsessum. Til gengæld beskattes indehaveren af den private brug af bilen efter firmabilreglerne.

Holdes bilen uden for virksomhedsordningen, sker der ingen firmabilbeskatning. Til gengæld er det kun en del af udgifterne – den erhvervsmæssige andel – som skattemæssigt kan fratrækkes i virksomhedens regnskab.

Denne andel kan opgøres efter 2 metoder. Enten som en forholdsmæssig del af de faktiske udgifter, hvor fordelingen mellem privat og erhverv sker ud fra et kørselsregnskab eller lignende. Alternativt kan den erhvervsmæssige kørsel godtgøres efter skatterådets satser. Altså med en kilometertakst.

Vi har erfaret, at sammenhængen mellem virksomhedsskatteordningen og momslovens bestemmelser om fradragsret for købsmoms ofte giver anledning til tvivl. Især når en blandet benyttet bil holdes uden for virksomhedsordningen, og ejeren vælger at få godtgjort udgifterne til den erhvervsmæssige kørsel med skatterådets satser.

I forhold til momsreglerne er de skattemæssige dispositioner helt uden betydning.

En selvstændig, der køber en varebil til blandet benyttelse, kan – når bilen har en totalvægt på 3 ton eller derunder - ikke fratrække nogen del af købsmomsen. Til gengæld er der fradrag for den fulde moms (100 %) af de løbende driftsudgifter. Også selvom kun en mindre del af kørslen er erhvervsmæssig.

Adgangen til fuldt momsfradrag for de løbende driftsudgifter gælder, selvom ejeren i forhold til virksomhedsordningen vælger at hæve kilometerpenge i virksomheden. Momsmæssigt er det derfor væsentligt, at der foreligger dokumentation for de faktiske driftsudgifter, selvom denne dokumentation ikke skal bruges skattemæssigt.

For fuldstændighedens skyld bemærkes, at der for biler med en totalvægt på over 3 ton alene kan opnås fradrag for den erhvervsmæssige andel af momsen af de løbende driftsudgifter. Til gengæld kan der for sådanne biler foretages fradrag for en tilsvarende andel af momsen af købesummen for bilen. Den fradragsberettigede andel fastsættes i begge tilfælde efter et skøn over den erhvervsmæssige kørsels andel af den samlede kørsel.


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.