Indkomsten beskattes med mere end 100 %

17 december 2014

Østre Landsret har i en ny dom fastslået, at der i en sag om ”rette indkomstmodtager”, hverken kan ske omgørelse eller betalingskorrektion. Det gør det risikabelt at drive en enkeltmandsvirksomhed i et selskab.

Den konkrete sag handlede om en læge, der udførte arbejde for et privathospital. Vederlaget herfor blev ikke udbetalt til lægen personligt, men til et af ham ejet anpartsselskab. Herfra fik han kun udbetalt en lille løn. I anpartsselskabet skete der således en opsparing af overskud af forskellen mellem vederlaget fra privathospitalet og den løn, som selskabet udbetalte til lægen.

Konstruktionen med anpartsselskabet var valgt, fordi lægen oprindeligt havde haft en række andre erhvervsmæssige aktiviteter, som var udført i regi af selskabet.

SKAT havde anset lægen for lønmodtager i forhold til privathospitalet og dermed som ”rette indkomstmodtager” af vederlaget herfra. I konsekvens heraf havde SKAT forhøjet lægens personlige indkomst med forskellen mellem det fra privathospitalet udbetalte vederlag og den løn, som lægen havde hævet i sit anpartsselskab. SKAT havde samtidig nægtet tilladelse til omgørelse, således at beskatningen af den samme indkomst i selskabet kunne annulleres mod, at pengene blev udbetalt til lægen.

Denne afgørelse blev i sin helhed tiltrådt af landsretten, som fastslog, at lægen var rette indkomstmodtager, idet der reelt var tale om vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold. Landsretten begrundede dette med, at lægen i alle de tre omhandlende år ikke havde arbejdet for andre end privathospitalet, ligesom dette havde afholdt alle de omkostninger, der var forbundet med hans arbejde, herunder udgifter til lokaler, personale og materialer.

I forhold til spørgsmålet om omgørelse – og dermed muligheden for at undgå den umiddelbare dobbeltbeskatning af indkomsten – fastslog landsretten, at omgørelse hverken kunne ske efter de almindelige regler herom eller efter reglerne om betalingskorrektion.

I forhold til almindelig omgørelse begrundede retten sin afgørelse med, at konstruktionen med selskabet måtte antages at være båret af skattebesparende eller skatteudskydende årsager.

I forhold til reglerne om betalingskorrektion begrundede retten sin afgørelse med, at sager om ”rette indkomstmodtager” ikke er dækket af dette regelsæt. Det er i øjeblikket uvist, om dommen ankes til Højesteret.

Kommentar

Der findes et betydeligt antal enkeltmandsvirksomheder i Danmark. Det vil sige virksomheder, som ikke beskæftiger andre end indehaveren. Mange af disse virksomheder lever af at sælge ”timer” og har sjældent mere end nogle få kunder. Det kendes især fra it-branchen, men også mange professionelle bestyrelsesmedlemmer er enkeltmandsforretninger, jf. vores artikel i Depechen 2013, nr. 5.

En del af disse drives i personligt regi med brug af virksomhedsskatteordningen. Andre drives i et anpartsselskab. Skattemæssigt er der som udgangspunkt ikke den store forskel, idet begge modeller giver mulighed for indkomstudjævning. Altså opsparing i virksomheden til lav beskatning (skatteudskydelse).

Hvis SKAT gør gældende, at der i forhold til arbejdet for kunden reelt er tale om et ansættelsesforhold, er der imidlertid stor forskel på de skattemæssige konsekvenser, om virksomheden drives i personligt regi eller i et anpartsselskab.

Drives virksomheden i personligt regi, bortfalder muligheden for at anvende virksomhedsordningen. Det opsparede overskud beskattes, men den samlede skat bliver omkring 56 %.

Drives virksomheden i selskabsform, vil den manglende mulighed for omgørelse betyde, at den samlede skat bliver på over 100 %, for så vidt angår den del af det samlede vederlag, som er opsparet i selskabet. Denne del kan nemlig kun udbetales mod løn- eller udbyttebeskatning hos indehaveren, selvom den selvsamme indkomst allerede er beskattet én gang hos denne såvel som i selskabet.

Vi opfordrer derfor alle indehavere af enkeltmandsvirksomheder, der drives i selskabsform, til at få foretaget en vurdering af deres set-up.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.