De nye regnskabsregler for klasse B-virksomheder

04 november 2015

Den nye årsregnskabslov ændrer reglerne for de mindre virksomheder på ganske mange punkter. Blandt andet ophæves en række notekrav, men samtidig indføres krav om nye noter. Samlet bliver der flere noter.

I Depechen 2015, nr. 21, gennemgik vi ikrafttrædelsesreglerne for den nye årsregnskabslov, herunder størrelsesgrænserne for de nye regnskabsklasser.

Når det gælder det indholdsmæssige, kan nogle af ændringerne for de mindre virksomheder (klasse B) i hovedtræk beskrives således:

Forudbetalinger fra kunder
Egentlige forudbetalinger må ikke længere modregnes i hverken varebeholdninger eller igangværende arbejder for fremmed regning, men skal opføres under gæld.

Ekstraordinære poster
Sådanne poster må ikke længere forekomme særskilt i resultatopgørelsen. Hvis der forekommer særlige poster - eksempelvis større fortjenester eller tab ved salg af anlægsaktiver - skal der i stedet oplyses herom i en note. Der skal oplyses både om størrelsen og arten af den særlige post.

Immaterielle anlægsaktiver
Der er sket to væsentlige ændringer:

1. Immaterielle anlægsaktiver, der handles på et aktivt marked – fx CO2- og fiskekvoter – kan nu opskrives til dagsværdi. Sker dette, skal et beløb svarende til opskrivningen med fradrag af eventuelt udskudt skat bindes på egenkapitalen som en opskrivningsreserve.

2. Afskrivningsperioden for immaterielle anlægsaktiver skal også fremover fastsættes til den forventede brugstid. Den nugældende regel om afskrivning over op til 20 år ophæves. Til gengæld kommer der en ny regel, hvorefter afskrivningsperioden for goodwill og udviklingsomkostninger skal være 10 år, hvis brugstiden for disse aktiver undtagelsesvis ikke kan skønnes pålideligt.

Udbytte
Udbytte for regnskabsåret må ikke længere optages som gæld i regnskabet, men skal nu altid placeres under egenkapitalen som en selvstændig post.

Kapitalandele
Kan ikke længere indregnes ved pro rata-konsolidering, men skal indregnes til enten kostpris, dagsværdi eller indre værdi.

Kapitalandele i ikke-børsnoterede virksomheder, der hverken er associerede eller datterselskaber, kan nu vælges indregnet til kostpris.

Noter
Regnskabet skal ikke længere indeholde noteoplysninger om fx datterselskaber og associerede virksomheder. Der skal heller ikke længere oplyses om aktionærer, der ejer mere end 5 % af kapitalen og om virksomhedskapitalen fordelt på klasser.

Til gengæld skal der blandt andet være noter om opskrivning til dagsværdi, om aktiver, der måles til dagsværdi, om afledte finansielle instrumenter - fx renteswaps og valutaterminsforretninger - og om det gennemsnitlige antal beskæftigede.