Ændrede krav til noterne i årsregnskabet

02 november 2016

Med den ændrede årsregnskabslov er der kommet nye notekrav, men samtidig er nogle af de gamle ophævet. Her får du en oversigt over de væsentligste ændringer for klasse B-virksomheder.

For virksomheder i regnskabsklasse B kan de væsentligste ændringer beskrives således:

Nye noter

 • Er der aktiver, som i regnskabet måles til dagsværdi med regulering over resultatopgørelsen – og er der ikke tale om børsnoterede aktier – skal der oplyses om de centrale forudsætninger for opgørelsen af dagsværdien. Det er især relevant for investeringsejendomme, jf. vores artikel i Depechen 2015, nr. 24.
 • Sker der opskrivning af anlægsaktiver til dagsværdi med regulering over egenkapitalen, skal der i en note oplyses om den værdi, som aktivet ville have haft, såfremt der ikke var sket opskrivning. Du kan læse mere om konsekvenserne ved opskrivning af anlægsaktiver i vores artikel i Depechen 2016, nr. 9.
 • For afledte finansielle instrumenter i form af fx renteswaps, valutaterminsforretninger mv. skal der oplyses om omfang, karakter og væsentlige betingelser for disse.
 • Hvis der er sket anvendelse af indre værdis metode ved værdiansættelse af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, skal der oplyses om eventuelle goodwillbeløb, der indgår i værdien. Se i øvrigt mere om sådan indregning i vores artikel i Depechen 2016, nr. 6.
 • Det gennemsnitlige antal beskæftigede i virksomheden i regnskabsåret skal oplyses.
 • For eventuelle tilgodehavender hos medlemmer af selskabets ledelse (direktion og bestyrelse) skal der fremover også oplyses om nedskrivninger på og eftergivelse af sådanne tilgodehavender i regnskabsåret.
 • Er der særlige poster i årsregnskabet, skal der noteoplyses herom. Særlige poster er et nyt begreb, der omfatter poster i resultatopgørelsen som fx en større fortjeneste eller tab ved salg af et anlægsaktiv.

Notekrav, der er ophævet

 • Der skal ikke længere afgives oplysninger om dattervirksomheder og associerede virksomheder i form af navn, hjemsted, ejerandel mv. Disse oplysninger skal nu kun afgives af virksomheder i regnskabsklasse C.
 • Også kravet om oplysninger om virksomhedskapitalen fordelt på klasser skal nu kun afgives af klasse C-virksomheder.
 • Der skal heller ikke længere afgives oplysninger om aktionærer, der ejer mere end 5 %, da disse nu fremgår af Det offentlige Ejerregister.
 • Der skal ikke længere afgives oplysninger om ændringer i virksomhedskapitalen i de seneste 5 år.
 • Kravet om oplysninger om egne kapitalandele er flyttet til ledelsesberetningen og skal derfor ikke længere noteoplyses.