Nyhedsbrev:

Produktionsskoler og moms 2018

25 januar 2018

Louise Eide Hartung, Director, Moms |
Allan Dyring, Director, Moms |

Et nyt år rummer altid nye muligheder. Men også udfordringer. 2017 var første år med SKATs nye praksis, som betød, at skolerne fik en meget lavere momsfradragsprocent end hidtil. Og første år med momskompensation fra UVM. De reelle økonomiske konsekvenser af den nye praksis ser vi dog først, når momsen for 2017 er gjort endeligt op.

Kompensation for 2017

De fleste produktionsskoler indsendte i august 2017 en beregning til UVM på, hvilke økonomiske konsekvenser den lavere fradragsprocent ville få for skolen. Beregningen var baseret på 2016-tal og dermed også baseret på den momsmæssige praksis, der var gældende på daværende tidspunkt.

Vi har overfor UVM påpeget, at det, efter vores vurdering, er uhensigtsmæssigt, at basere en endelig udbetaling for 2017 på 2016-tal, frem for de faktiske tal for året. Dette dels fordi aktiviteterne – og omkostningerne – ikke nødvendigvis er de samme i de to år, dels fordi den nye momspraksis fra SKATs side først havde virkning fra og med 2017, og derfor ikke var implementeret i 2016-regnskabet. Samlet set er det derfor vores opfattelse, at der er en reel risiko for at skolerne ikke opnår den krone-for-krone kompensation, som de er blevet lovet. Nogle skoler får således måske for meget moms retur, mens andre skoler risikerer at få for lidt moms. Kompensationen er udbetalt til skolerne, og der er ingen indikation af, at UVM vil foretage sig yderligere for at sikre, at udbetalingerne reelt modsvarer ”momsregningen” hos skolen for året.

Kompensation for 2018 og fremover

Ifølge ændringsforslaget til Finanslovsforslaget for 2018, så vil kompensationen for yderligere moms¬udgifter for 2018 ligeledes blive udbetalt som et éngangsbeløb. Dette beløb forventes udbetalt ultimo 2018, hvilket kan medføre, at en række skoler får likviditetsmæssige udfordringer. Se nedenfor omkring fremtidig acontosats i bogføringssystemet. 

Kompensationen for 2019 og fremover forventes, at vil blive ind-budgetteret på taksterne til de omfattede uddannelser.  Det ligger på nuværende tidspunkt ikke fast, hvorledes kompensationen fremover opgøres, herunder om skolerne fremover vil få fuld kompensation for den moms, som ikke godtgøres hos SKAT, eller om den tidligere indsendte beregning skal danne grundlag for et basis-år.

Dette betyder, at skolerne kun får en lille del af deres momsudgifter tilbage i forbindelse med momsangi­velserne.

Da kompensationen for 2018 først kommer ultimo 2018, vil en række skoler med en høj grad af sandsyn­lighed stå overfor likviditetsmæssige udfordringer. Vi vil derfor rette henvendelse til UVM for at påpege dette og appellere til, at skolerne, aconto, får udbe­talt en andel af den forventede kompensation.

Ovenstående betyder tillige, at det er vigtigt, så vidt muligt, først at bogføre modtagne fakturaer som skal i regnskabsår 2018, når aconto procenten i bogfø­ringssystemet er ændret.

Ændring af momskoder i bogføringssystemet – fradrag på værksteder mv.

Som tidligere nævnt, så er den nye praksis omkring moms trådt i kraft pr. 1/1 2017. Efter denne praksis anses taksametertilskud som betaling for momsfri undervisning.

Dette har den konsekvens, at skolerne ikke længere kan have værksteder, som udelukkende kan anses for at have momspligtige aktiviteter, da en andel af den momsfrie betaling opnås for de aktiviteter, som sker i værkstederne.

Dvs. skolerne kan, alt andet lige, ikke fremover have værksteder, hvor der kan opretholdes fuldt momsfra­drag for anskaffelser og drift af værkstedet. I stedet vil værkstederne, når der sker produktion med hen­blik på salg eller når værkstedet laver interne arbej­der på skolen, have adgang til delvis momsfradrag for anskaffelser og drift af værkstederne. Skolerne skal derfor være opmærksomme på at ændre momsko­derne på de berørte værksteder.

For så vidt angår materialer, som indkøbes med henblik på produktion og salg, så vil der fortsat være fuldt momsfradrag for disse indkøb.

Afslutning

Vi skal afslutningsvist gøre opmærksom på, at BDO, såfremt vi forestår momsgennemgang for 2017, naturligvis vil være opmærksomme på, hvorledes momsen er behandlet på skolens forskellige værkste­der i 2017, herunder også om denne behandling giver anledning til en korrektion.

Såfremt skolerne ønsker yderligere bistand med gen­nemgang og ændring af momskoderne, er vi naturlig­vis gerne behjælpelige hermed.

Kontakt os

Hvis du vil vide mere, så kan du kontakte Louise Eide Hartung eller Allan Dyring, eller du kan udfylde formularen nedenfor, så vender vi tilbage til dig snarest muligt.

Enter security code:
 Security code