Artikel:

Udskydelse af fristerne for registrering og indberetning efter DAC6 for revisorer, advokater m.fl.

07 juli 2020

Den 1. juli 2020 trådte nye regler om obligatorisk indberetning af grænseoverskridende skatteordninger i kraft. Samtidig blev regelsættets oprindelige frister udskudt. Regelsættet skal medvirke til at minimere omfanget af aggressiv skatteplanlægning men omfatter også pligt til at indberette visse sædvanlige, forretningsmæssigt begrundede transaktioner.

Regelsættet fordrer, at indberetningspligtige ”mellemmænd”, hvilket typisk er revisorer, advokater og banker, men efter omstændighederne også formidlere af investeringsprojekter med udenlandske aktiver, kapitalforvaltere m.fl., og ”relevante skatteydere”, senest 8 dage efter indberetningspligtens indtræden lader sig registrere som indberetningspligtige.

Reglerne gælder med tilbagevirkende kraft for grænseoverskridende ordninger, hvor det første skridt blev gennemført i perioden fra 25. juni 2018 til og med 30. juni 2020. For denne periode og perioden fra 1. juli 2020 til og med 31. december 2020 skal indberetningspligtige mellemmænd og relevante skatteydere lade sig registrere som indberetningspligtige senest den 8. januar 2021.

Reglerne er baseret på EU’s 6. bistandsdirektiv på skatteområdet og medfører, at revisorer, advokater og andre mellemmænd og relevante skatteydere inden for 30 dage efter en rådgivning skal indberette oplysninger om visse typer af grænseoverskridende ordninger til Skattestyrelsen, som derefter udveksler oplysningerne med skattemyndighederne i de andre EU-lande. For perioden fra 1. juli 2020 til og med 31. december 2020 løber fristen på 30 dage fra 1. januar 2021. For perioden fra 25. juni 2018 til og med 30. juni 2020 skal indberetning senest være foretaget 28. februar 2021.

Hvorvidt en grænseoverskridende ordning er indberetningspligtig beror bl.a. på, om ordningen er omfattet af et eller flere af i alt 26 nærmere definerede kendetegn.

Er en virksomhed indberetningspligtig, er det absolut påkrævet, at der etableres forretningsgange i virksomheden, der sikrer en korrekt og rettidig indberetning.

I BDO er vi er gerne behjælpelige med at vurdere, om din virksomhed har pligt til at lade sig registrere og indberette efter reglerne. Kontakt os gerne for en drøftelse heraf.