Beskatning af investeringsbeviser

Ved køb af et investeringsbevis lægges investorens penge i én pulje sammen med andre investorers indskud. Investeringsforeningen sørger herefter for spredning af investorernes risici ved at anvende den samlede pulje til køb af mange forskellige slags aktier og/eller obligationer på vegne af investorerne.

Den skattemæssige behandling af investeringsbeviser afhænger i første række af, om investor er en person eller et selskab. I anden række af om foreningen er udloddende (investeringsinstitutter med minimumsbeskatning) eller akkumulerende, og i tredje række af hvilke værdipapirer foreningen har købt.

Reglerne for selskaber og fonde mv.

For selskaber er reglerne enkle. Såvel løbende udbytter som gevinster og tab ved salg skal medregnes ved indkomstopgørelsen og beskattes derfor med 22 %. Det gælder uanset foreningens art. Saldo for tab på aktier ejet mindre end 3 år og tab på nettokurstabskontoen kan fortsat fremføres til modregning i aktiegevinster.

Gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet. Beskatningen omfatter altså ikke kun realiserede gevinster og tab, men også værdistigninger og værditab på beviser, der er i behold ved årets udgang – altså urealiserede værdisvingninger.

Reglerne for personer

For private investorer skelnes der mellem, om værdipapirerne indgår i et pensionsdepot, eller om der er tale om investering for frie midler.

Investeringsbeviser i pensionsordninger
Såvel udbytter som gevinster og tab beskattes i princippet efter samme regler som for selskaber, men kun med 15,3 %. Den lave sats skyldes, at der også skal betales skat ved udbetaling af pensionen, medmindre det er udbetaling fra en aldersopsparing.

Investeringsbeviser købt for frie midler
Reglerne er i denne situation noget mere komplicerede. Der skelnes mellem om investeringsforeningen er udloddende – altså løbende udlodder sit afkast til investorerne – eller om den er akkumulerende. Det vil sige, at foreningen beholder det løbende afkast og reinvesterer dette. For de udloddende foreninger har det endvidere betydning, om de er aktiebaserede – altså primært har investeret i aktier – eller obligationsbaserede. Udloddende investeringsforeninger har teknisk fået en ny betegnelse, nemlig: Investeringsinstitutter med minimumsbeskatning.

Læs mere om regler for personer og andre emner her