Skat ved køb af feriebolig i udlandet

Ikke alle er klar over, at køb af en feriebolig i udlandet kan have skattemæssige konsekvenser i Danmark, men det har det faktisk.


Beskatning i Danmark

De skattemæssige konsekvenser i Danmark afhænger af, hvad den udenlandske feriebolig anvendes til.


Privat anvendelse

Anvendes den udenlandske feriebolig udelukkende privat, er der ikke skattefradrag for udgifter til ejendomsskatter, vedligeholdelse, forsikring m.m.

Renteudgifter af lån til køb af ferieboligen fratrækkes. Det gælder også, selvom der er tale om et lån i udenlandsk valuta og gennem en bank udenfor Danmark. Er dette tilfældet, er også eventuelle kurstab som udgangspunkt fradragsberettigede, mens kursgevinster normalt er skattepligtige.

Der skal som udgangspunkt betales dansk ejendomsværdiskat. Det er værdien i 2001/02, som skal lægges til grund, hvorfor det i mange tilfælde er en langt lavere værdi end anskaffelsessummen, som der skal betales ejendomsværdiskat af. Hvis der er betalt lokal formueskat af boligen, kan denne modregnes i den danske ejendomsværdiskat. Det gælder fx for ferieboliger i Frankrig, Spanien og Sverige.

Den ændrede boligbeskatning får også betydning for ejendomsværdi af udenlandske ejendomme.


Erhvervsmæssig anvendelse

Anvendes ferieboligen udelukkende til udlejning, anses den skattemæssigt for en udlejningsejendom. Der skal i så fald ikke betales ejendomsværdiskat i Danmark. Til gengæld skal overskuddet ved udlejningen medregnes til den danske indkomst.

Da der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed, er det muligt at bruge den særlige virksomhedsskatteordning. Herved får renteudgifter af lån til huskøbet en høj fradragsværdi, ligesom overskuddet ved udlejningen kan opspares til en foreløbig beskatning på kun ca. 22 %.

For at bruge virksomhedsordningen skal ejeren kunne dokumentere, at ferieboligen ikke anvendes til privat brug. Dette vil normalt kræve, at udlejningen sker gennem et udlejningsbureau, og at ejeren i kontrakten med udlejningsbureauet har fraskrevet sig muligheden for selv at bruge huset.

Lejer ejeren sin egen bolig gennem udlejningsbureauet, er der i princippet tale om privat anvendelse. I så fald kan virksomhedsordningen ikke anvendes.

Hent hele publikationen