Udstationering

Hvor skal der betales skat? Det er et af de allerførste spørgsmål, der stilles, når arbejde i udlandet kommer på tale. Ikke noget enkelt spørgsmål at besvare. Det afhænger nemlig af mange forhold. Her prøver vi at give et overblik over reglerne. 

Ophør af fuld dansk skattepligt

Som udgangspunkt skal der betales skat af den fulde indkomst - altså ikke kun lønnen - i det land, hvor der er en fast helårsbolig til rådighed. For at være helt sikker på, at den fulde danske skattepligt ophører, skal helårsboligen derfor sælges eller udlejes uopsigeligt i mindst 3 år. Er der tale om en lejebolig, bør den udlejes uopsigeligt i mindst 3 år. I helt særlige tilfælde er det set i praksis, at skattepligten ophører ved udlejning af en andelsbolig i kun 2 år.

Mindre kan dog også gøre det. I mange tilfælde vil der ikke være noget til hinder for, at helårsboligen i Danmark kan bevares. Se nedenfor om dobbeltdomicil. Alligevel vælger mange at sælge for at undgå, at huset her står tomt det meste af året.

Renteudgifter vedrørende fast ejendom i Danmark, fx et dansk sommerhus, kan stadig fratrækkes og fremføres til modregning i indkomst, når medarbejderen flytter hjem igen.

Når den fulde skattepligt til Danmark ophører, kan der blive tale om beskatning af urealiserede fortjenester på aktier, optioner og lignende.

Dobbeltdomicil

I nogle situationer kan det rent faktisk være en fordel, at medarbejderen er fuldt skattepligtig til Danmark under udstationeringen samtidig med, at medarbejderen får bopæl i arbejdslandet.

I denne situation foreligger der dobbeltdomicil, og det skal derfor afgøres, i hvilket land medarbejderen er skattemæssigt hjemmehørende. Her lægges der vægt på, i hvilket af landene medarbejderen har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser. Dernæst henses der til, hvor medarbejderen rent faktisk opholder sig mest. Og til sidst lægges der vægt på statsborgerskabet.

Da en medarbejder oftest opholder sig det meste af året i arbejdslandet, vil denne som regel være hjemmehørende der. I så fald er det ikke nødvendigt at sælge huset i Danmark. Danmark kan nemlig kun beskatte indkomst, der stammer her fra. Fx overskud ved udlejning af en ejendom i Danmark. Løn og anden indkomst beskattes derimod i det land, som medarbejderen er udstationeret til.

Også her kan der blive tale om beskatning af urealiserede fortjenester på aktier, optioner og lignende.

Læs mere her