Viden om - skat og moms:

Momskompensation

14 januar 2019

Louise Eide , Director, Moms |

Momskompensation er en mulighed for blandt andet museer, golfklubber, idrætsforeninger og andre almennyttige foreninger og fonde til at få godtgjort en del af deres udgifter til moms.

Momskompensationsordningen er en puljeordning, hvor almennyttige og velgørende foreninger mv., herunder blandt andet museer, golfklubber, fonde, religiøse samfund, idrætsforeninger, festivaller mv., kan søge om kompensation for udgifter til dansk købsmoms, som er afholdt i forbindelse med almenvelgørende aktiviteter. 

Alle foreninger betaler moms i større eller mindre omfang. Eksempelvis moms af udgifter til materialer, computere, udstyr, inventar samt ikke mindst af udgifter til opførelse og vedligeholdelse af bygninger. 

Det er disse momsudgifter, som foreninger, efter helt særlige regler, kan få godtgjort en del af. Nedenfor giver vi en overordnet beskrivelse af de teknisk komplicerede regler.

Foreningen skal godkendes som almennyttig eller velgørende

Muligheden for at få momskompensation gælder alle foreninger, fonde, institutioner mv., som SKAT positivt har godkendt som værende almennyttige eller velgørende i henhold til Ligningsloven § 8 A eller § 12, stk. 3.

Det betyder, at foreningen skal starte med at søge om godkendelse som almennyttig hos SKAT. Dette sker på en særlig blanket, der sammen med en revisorerklæring skal indsendes inden 1. oktober i det år, hvor der første gang ønskes momskompensation. Når foreningen er godkendt som almennyttig, er denne godkendelse gældende, indtil forudsætningerne eller reglerne ændres.

Foreningen skal skaffe over 100 gavegivere

Det er en betingelse for godkendelse som almennyttig, at foreningen sandsynliggør, at den vil modtage pengegaver fra over 100 privatpersoner eller virksomheder, som hver giver mindst 200 kr. årligt. Det vil derfor være en god idé at gennemføre en indsamling, inden ansøgningen om godkendelse indsendes til SKAT. Når man ansøger om godkendelse som almennyttig forening, skal kravet om over 100 gavegivere dog ikke være opfyldt på selve ansøgningsdagen. Der skal blot være en berettiget forventning om, at målet nås inden 31. december i samme år.

Den enkelte gavegiver skal mindst give 200 kr., for at gaven tæller med. Hvis foreningen anses for velgørende, vil gavegiveren - uanset gavebeløbets størrelse - få skattefradrag. Blot skal foreningen have navn, adresse og CPR- eller CVR-nummer på alle bidragyderne og indberette størrelsen af gaverne fra hver enkelt til SKAT.

Hvert år inden 31. marts skal antallet af gavegivere dokumenteres. Dette sker ved udfyldelse af en blanket til SKAT med antallet af gavegivere i det forgangne år. Momskompensation Foreningen skal starte med at søge om godkendelse som en almennyttig forening hos SKAT. SKAT OG MOMS Juni 2018 2/2 Andre gaver end pengegaver, herunder fx gaver i form af naturalier, kan ligeledes indgå i opgørelsen, når værdien heraf overstiger 200 kr

Hent hele publikationen