Artikel:

Covid-19-tiltag i kommunerne – husk momsen

06 maj 2020

Dorthe Lassen, Director, Moms |

Nedlukningen af Danmark har medført, at en række kulturinstitutioner og foreninger har været tvunget til at standse deres aktiviteter og dermed ikke får de indtægter, som de normalt ville få.

Mange kommuner indfører derfor støtteordninger for at hjælpe de trængte institutioner og foreninger.

Kommunernes støtteordninger er forskelligartede og kan indebære alt fra tilskud til fx fortsat betaling for brug af idrætshaller, uanset at disse står tomme.

Ved etablering af støtteordninger kan momsen også være en faktor, som kommunerne skal være opmærksom på.

Tilskud, der normalt er lokaletilskud til fx foreninger efter folkeoplysningsloven, kan ændre karakter, hvis tilskuddet fortsætter, selvom der ikke længere betales for lokalerne. Dette medfører ændringer i den moms, der refunderes via positivlisten.

Fortsætter kommunen med at betale for en ydelse, på trods af at denne ikke længere leveres, er der to ting, man skal være opmærksom på. For det første vil der jf. momslovens regler ikke skulle betales moms, når der ikke leveres en modydelse. For det andet skal bogføringen i kommunen ændres fra køb af ydelse eller vare til et tilskud, hvilket i mange tilfælde vil betyde, at der kan opnås momsrefusion via positivlisten.

Der findes mange måder at støtte trængte foreninger og institutioner på, og vi anbefaler, at man overvejer de momsmæssige konsekvenser både for kommunen og modtagerne af hjælpen.

Vi hjælper gerne med at klarlægge de momsmæssige konsekvenser af konkrete hjælpeordninger.
 

Sikkerhedskode:
Retype the numbers below:
 Security code