Artikel:

7 gode skatteråd inden nytår

10 december 2018

Steen Mørup, Director, Skat |

Ekstra indbetalinger til pension er som sædvanlig det mest interessante, hvis man i sidste øjeblik vil nedbringe sin skat for 2018, men der findes også andre ting, som kan være interessante at overveje.

Selvom de fleste nok er optaget af andre ting end skat i december måned, så kan det være en god idé at finde en stille stund til lige at overveje, om der er noget, der med fordel kan gøres inden årets udgang. Nedenfor har vi samlet en lille buket af gode råd.

1. Indbetalinger til pension

I 2018 gives der fradrag i den personlige indkomst for indbetalinger til ratepensioner og ophørende livrenter med beløb op til 54.700 kr. Heri indgår også indbetalinger fra en arbejdsgiveradministreret pensionsordning. Fradraget har en skatteværdi på op til omkring 56,5 %.

Der er ikke noget loft for indbetalinger til livsvarige livrenter, når aftalen om indbetalinger til en sådan ordning omfatter en periode på mindst 10 år. 

Der er med virkning fra i år indført regler om et særligt pensionsfradrag. Det gives for pensionsindbetalinger op til 70.000 kr. om året. Indbetaler du mindre, har du altså mulighed for at opnå en yderligere lille skattemæssig fordel ved at indbetale ekstra. Der er tale om et teknisk beregnet fradrag, som automatisk kommer til at fremgå af din årsopgørelse. Læs mere om fradraget i denne artikel.

For selvstændige gælder der en særlig 30 %-ordning. Den betyder, at de kan indbetale op til 30 % af deres forventede overskud i 2018 til en livsvarig livrente. Indbetaling skal ske inden nytår. Læs mere om ordningen her.

2. Indbetalinger til aldersopsparing

Der kan i 2018 som udgangspunkt kun indbetales op til 5.100 kr. til en aldersopsparing. Sådanne indbetalinger giver ikke skattefradrag, men er alligevel interessante, fordi afkast beskattes lavt, ligesom udbetalinger til sin tid ikke beskattes og – nok så vigtigt – ikke modregnes i offentlige ydelser.

Nærmer du dig folkepensionsalderen, kan du dog i 2018 indbetale op til 46.000 kr. på en aldersopsparing. Den grænse gælder fra og med kalenderåret 5 år før det år, hvori du når folkepensionsalderen.

3. Bidrag til velgørende formål

Der kan i 2018 opnås skattefradrag for bidrag til velgørende formål på op til 15.900 kr. Fradrag er betinget af, at du oplyser dit personnummer til modtageren, sådan at denne kan indberette dit bidrag til skattevæsenet.

4. Giv gaver og spar arveafgift på sigt

Forældre kan i 2018 give gaver til deres børn og børnebørn m.fl. med op til 64.300 kr. – og til svigerbørn med op til 22.500 kr. – uden at der skal betales gaveafgift. Der er intet til hinder for, at gaven kan gives i form af en nedskrivning af et familielån. Læs nærmere herom i denne artikel om familielån og skat.

5. Overvej at sælge tabsgivende aktier og eventuelle bitcoins

Har du en beholdning af børsnoterede aktier, som er købt for frie midler, og er nogle af aktierne faldet i værdi siden købet, så kan det være interessant at sælge disse, hvis du tidligere på året har solgt aktier med gevinst. Fordi tabet i givet fald kan modregnes i gevinsten. Der er som udgangspunkt ikke noget til hinder for, at du efterfølgende foretager genkøb af aktierne, hvis der har været en reel mulighed for kurssvingninger på aktien i mellemtiden.

Har du tabsgivende aktier eller anparter i et ikke-børsnoteret selskab, fx i et inaktivt anpartsselskab, er et salg særlig interessant, fordi skatteværdien af tabet på sådanne kan modregnes i anden indkomst. Se nærmere herom i denne artikel.

Ejer du en stak bitcoins, som er købt til en højere kurs end den nuværende, kan et salg inden nytår også være interessant, fordi det herved realiserede tab i givet fald kan fratrækkes på årsopgørelsen for 2018. Se eventuelt nærmere herom i sidste afsnit i denne artikel. Har du en fast tro på, at kursen på bitcoins vil stige igen, er der ligesom med børsnoterede aktier intet til hinder for, at du efterfølgende kan foretage genkøb, men i så fald er det bedre ikke at sælge nu. Tab på bitcoins kan nemlig kun fratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag, mens gevinster beskattes som personlig indkomst.

6. Skaf dokumentation for eventuelle tab ved pengeudlån

Private har fradrag for tab ved pengeudlån til ikke-nærtstående, hvis tabet overstiger 2.000 kr. Det er uden betydning for fradragsretten, hvad låntageren har brugt pengene til.

Tabet kan fratrækkes i det år, hvori det er endeligt konstateret. Har du lånt penge ud, som låntageren ikke kan betale tilbage, kan det derfor være en god idé at bruge december måned til at skaffe dokumentation for tabet. 

Fradrag vil som udgangspunkt forudsætte, at tilgodehavendet er forsøgt tvangsinddrevet, eller at gælden er eftergivet. Det sidste kan være en enkel metode til at skaffe sig den nødvendige dokumentation for tabet på, men den kan naturligvis kun anbefales, hvis det er givet, at låntageren er ude af stand til at betale lånet tilbage.

7. Tjek forskudsopgørelsen for 2019

Skattestyrelsen har for længst åbnet for adgangen til forskudsopgørelsen i TastSelv. Hvis du ikke tidligere har gennemgået den, kan det være en god idé at gøre det nu, sådan at eventuelle rettelser kommer på plads, inden skattekortet tages i brug, hvilket for lønmodtagere sker ved den første lønudbetaling i 2019.

Hvorvidt du bør ændre i forskudsopgørelsen afhænger ikke bare af dine konkrete indkomstforhold, men også af om du fx gerne vil være sikker på, at din årsopgørelse for 2019 kommer til at udvise overskydende skat. Det kan du læse mere om i denne artikel.