Viden om - Revision og regnskab:

Modelregnskab til § 60 fællesskaber 2017

01 januar 2016

Ajourført “Model til § 60 fællesskabers årsregnskab 2017”

Vi har tidligere udsendt en model til årsregnskabet for fællesskaber og institutioner omfattet af den kommunale styrelseslov § 60.

Vi har valgt at udarbejde modelregnskabet 2017, så det er muligt at aflægge årsregnskabet:

  1. uden det omkostningsbaserede driftsregnskab
  2. med det frivillige omkostningsbaserede driftsregnskab samt pengestrømsopgø- relse, omregningstabel og anlægsoversigt.

Såfremt fællesskabet ønsker at anvende model 2, skal oversigter og supplerende tekst optrykt i bilag 1 indarbejdes i årsregnskabet.

I modelregnskabet har vi valgt at fastholde den frivillige anlægsoversigt, idet oversigten giver et godt overblik over udviklingen i fællesskabets materielle og immaterielle anlægsaktiver, herunder til- og afgange, afskrivninger samt ejendomsværdier mv.

I begge tilfælde er den udvidede balance fastholdt, og aktiver og passiver er opstillet i overensstemmelse med de retningslinjer, som Social- og Indenrigsministeriet har udstukket ultimo 2017.

§ 60 fællesskaber, som er direkte omfattet af årsregnskabsloven, eksempelvis elproducerende virksomheder, skal selvfølgelig følge disse regnskabsbestemmelser.

Skabelonen for årsregnskabet 2017 er udarbejdet således, at driftsregnskab og balance opstilles efter de retningslinjer, som ministeriet har udstukket. Modellen indeholder herudover de oversigter og noter, som er autoriserede af ministeriet, og dermed kan man ved at følge modellen udarbejdet af BDO være sikker på, at man overholder de krav, der stilles fra ministeriet.

Ud over at modellen opfylder regnskabskravene fra ministeriet, har vi valgt at følge god regnskabsskik, således at årsregnskabet bliver så tidssvarende som muligt. Det drejer sig især om følgende områder:

  • Ledelsens årsberetning med forslag til indhold
  • Hoved- og nøgletalsoversigter
  • Regnskabspraksis
  • Noter med forklarende tekster.

Vi ser frem til, at landets § 60 fællesskaber vil anvende BDO’s model for årsregnskabet 2017.

Hent publikationen