Viden om - Revision og regnskab:

Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov

07 oktober 2019

Torben Johansen, Partner, statsautoriseret revisor |

I 2018 blev der vedtaget en ny ferielov, der bl.a. indfører begrebet ”samtidighedsferie”, hvilket
betyder, at en medarbejder optjener retten til ferie i samme periode, som ferien også afholdes.
Herudover sker der også en ændring i den periode, ferieåret dækker. Frem over vil ferieåret løbe fra 1. september til 31. august. Og den periode, medarbejderen kan afholde ferien, bliver i perioden 1. september til 31. december året efter (16 måneder).

Den nye ferielov træder i kraft med virkning pr. 1. september 2020 med en overgangsperiode/indfasningsperiode allerede fra 1. januar 2019.

Denne artikel omhandler alene de regnskabsmæssige forhold, som følger af ny ferielov, og omtaler ikke alle ændringer i ferieloven. Der henvises til publikationen Viden om Ny ferielov på vej, fra marts 2018 for en nærmere beskrivelse af reglerne i den nye ferielov, herunder overgangsregler og hvilke administrative systemer, virksomhederne skal være opmærksom på, bør ændres.

Der er tale om væsentlige ændringer, som også vil ændre den måde, feriepenge håndteres på i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Den nye ferielov får dermed en konsekvens med hensyn til, hvorledes feriepengeforpligtelser behandles og indregnes i årsregnskabet.

Som følge af overgangsordningen til den nye ferielov vil de nye regler allerede i 2019 komme til at påvirke årsregnskabet med hensyn til opgørelse og indregning af feriepengeforpligtelser. Ændringerne i den regnskabsmæssige behandling vil primært vedrøre opgørelse af feriepengeforpligtelser for funktionærer. Feriepenge for timelønnede medarbejdere vil fortsat blive opgjort som hidtil og vil blive indbetalt løbende.

Feriepenge vedrørende funktionæransatte, der optjenes i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 vil skulle indefryses således, at denne ferie ikke afholdes som ferie men først vil komme til udbetaling, når medarbejderen går på pension. De indefrosne feriepenge kan enten vælges indbetalt til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Midler (feriefonden), eller virksomheden kan vælge at beholde pengene, indtil medarbejderen går på pension.


Hent hele publikationen