Viden om - Revision og regnskab:

Fravalg af revision

05 august 2019

Claus Bonde Hansen, Chief Compliance Officer, Senior Partner, statsautoriseret revisor |

Selskaber, der er omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse B, harmulighed for at fravælge revision af årsregnskabet.

Selskaberne skal dog fortsat udarbejde og indsende et årsregnskab til Erhvervsstyrelsen efter
reglerne i årsregnskabsloven. Fravalg af revision kan kun foretages med fremadrettet virkning, og udløbne regnskabsperioder kan således ikke undtages fra revisionspligten.


Selskaber, der kan fravælge revision

Selskaber, omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse B, kan undlade at lade årsregnskabet revidere, hvis selskabet i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:

  • Balancesum på 4 mio. kr.
  • En nettoomsætning på 8 mio. kr.
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12.

Erhvervsdrivende fonde og medarbejderinvesteringsselskaber kan ikke fravælge revision, uanset at de opfylder størrelseskriterierne.

Nettoomsætningen skal tillægges finansielle indtægter og indtægter fra investeringsvirksomhed, såfremt de er af mindst samme størrelse som nettoomsætningen.

Muligheden for at fravælge revision fortabes, hvis selskabet, en tilknyttet virksomhed eller selskabets eneejer accepterer et bødeforelæg eller som led i en straffesag dømmes for overtrædelse af selskabslovgivningen, regnskabslovgivningen eller skatte- og afgiftslovgivningen. I disse tilfælde skal virksomhedens årsregnskab for det følgende regnskabsår revideres. Erhvervsstyrelsen kan forlænge den periode, hvor virksomhedens årsregnskaber skal revideres, med op til 3 regnskabsår.

Tilsvarende kan Erhvervsstyrelsen beslutte, at et selskab ikke kan fravælge revision, hvis der ved en regnskabskontrol konstateres væsentlige fejl og mangler i selskabets årsrapport.


Særligt om holdingselskaber

Holdingselskaber, der besidder kapitalandele i enten dattervirksomheder eller associerede virksomheder, skal ved vurdering af, om de kan fravælge revision, anvende beregningsreglerne for koncernregnskabspligt. Dette betyder, at et holdingselskab i forhold til de nævnte tre størrelser for balancesum, nettoomsætning og gennemsnitligt antal ansatte skal ses samlet med datterselskaber og associerede selskaber.

Holdingselskabet kan vælge mellem en af følgende opgørelsesmetoder:

Metode 1
Efter denne metode sammenlægges holdingselskabets tal med kapitalandelenes tal, og der
foretages fuld eliminering af interne transaktioner samt udligning af kapitalandele i
balancesummen. Disse tal sammenholdes med størrelsesgrænserne for at måle, om der er
revisionspligt eller ej.

Læs publikationen om fravalg af revision